ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009

NORME METODOLOGICE

 

      de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009

    privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

  CAP. I
Dispoziţii generale

  ART. 1
Prin prezentele norme metodologice se reglementează modul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale, precum şi conţinutul-cadru al contractului de mandat şi al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie.

  CAP. II
Acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe

  SECŢIUNEA 1
Etapa I - Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe
ART. 2
(1) În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, coordonatorul local desfăşoară următoarele acţiuni:
a) identificarea blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990 în cadrul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;
----------
Lit. a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015.
b) completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe identificat conform lit. a), după modelul prevăzut în anexa nr. 1;
c) inventarierea blocurilor de locuinţe identificate, pe cartiere/cvartale/puncte termice.
(2) Blocurile de locuinţe identificate şi inventariate potrivit alin. (1) lit. c) se grupează, de regulă, pe regimuri de înălţime - până la P+4 etaje şi peste P+4 etaje. În cadrul acestei grupări, inventarierea se realizează în funcţie de perioadele de proiectare, pe tipuri de blocuri cu soluţii constructive similare ale anvelopei, precum şi cu luarea în considerare şi a prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
------------
Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
ART. 3
(1) În vederea implementării programelor local şi naţional, coordonatorul local realizează şi actualizează lunar baza de date specifice prin includerea şi gestionarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 2.
----------
Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
(2) Datele şi informaţiile incluse în bazele de date sunt de interes public.
(3) Coordonatorul local pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice datele şi informaţiile din baza de date specifice.
-------------
Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
SECŢIUNEA a 2-a

Etapa a II-a - Înştiinţarea asociaţiei de proprietari privind înscrierea în programul local
----------
Titlul secţiunii a 2-a a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
ART. 4
(1) Coordonatorul local înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra posibilităţii înscrierii în programul local şi transmite proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale.
----------
Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
(1^1) Coordonatorul local înştiinţează, după caz, asociaţiile de proprietari despre posibilitatea asigurării de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, a finanţării cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, cu recuperarea sumelor în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3)-(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
------------
Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
(2) Modelul înştiinţării şi conţinutul-cadru al contractului de mandat sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
ART. 5
(1) Preşedintele fiecărei asociaţii de proprietari înştiinţate afişează la avizierul asociaţiei înştiinţarea şi proiectul contractului de mandat şi convoacă, în condiţiile legii, adunarea generală a proprietarilor.
(2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea în programul local şi semnarea contractului de mandat transmis de coordonatorul local.
------------
Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
(3) Modelul hotărârii adunării generale a proprietarilor este prevăzut în anexa nr. 4.
SECŢIUNEA a 3-a
Etapa a III-a - Hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local
ART. 6
(1) În temeiul hotărârii adunării generale a proprietarilor, preşedintele asociaţiei de proprietari semnează contractul de mandat şi solicită, în scris, coordonatorului local înscrierea în programul local.
(2) Solicitarea asociaţiei de proprietari este însoţită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009. Modelul-cadru al solicitării privind înscrierea în programul local şi modelul listei proprietarilor din imobil sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.
(3) Coordonatorul local centralizează solicitările asociaţiilor de proprietari şi întocmeşte programul local.
(4) Programul local cuprinde date şi informaţii privind blocurile de locuinţe inventariate, precum şi solicitările asociaţiilor de proprietari de includere în program şi stadiul acţiunilor întreprinse.
(5) Coordonatorul local actualizează lunar programul local.
SECŢIUNEA a 4-a
Etapa a IV-a - Proiectarea lucrărilor de intervenţie
ART. 7
(1) Proiectarea lucrărilor de intervenţie se realizează printr-un singur contract de servicii, atribuit printr-o procedură unică de achiziţie publică.
(2) Caietul de sarcini al procedurii de atribuire a contractului de servicii privind executarea lucrărilor de intervenţie conţine în mod obligatoriu următoarele cerinţe:
a) efectuarea expertizei tehnice;
b) înştiinţarea, după caz, a coordonatorului local asupra necesităţii efectuării lucrărilor de reparaţii/consolidări care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie;
c) efectuarea auditului energetic, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe, corespunzător stării tehnice iniţiale, precum şi după realizarea lucrărilor de intervenţie;
d) elaborarea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie;
e) elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea avizelor şi acordurilor necesare emiterii autorizaţiei de construire;
f) întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi verificarea acestora pentru respectarea cerinţei fundamentale «securitate la incendiu», precum şi, după caz, a altor cerinţe fundamentale în funcţie de complexitatea soluţiilor tehnice dezvoltate;
------------
Lit. f) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
g) elaborarea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire de către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrărilor de intervenţie;
h) asigurarea asistenţei tehnice pe perioada executării lucrărilor de intervenţie, inclusiv participarea la inspecţie în fazele determinante;
i) elaborarea raportului privind terminarea lucrărilor, cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor, precum şi punerea la dispoziţia coordonatorului local a certificatului de performanţă energetică corespunzător blocului de locuinţe izolat termic.
(3) Contractul de servicii prevede în mod expres obligativitatea efectuării plăţilor numai după finalizarea şi recepţia de către coordonatorul local a fiecărei faze cerute şi înscrise în contract.
ART. 8
(1) Prima fază a proiectării lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe este expertizarea tehnică pentru analiza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe cuprins în programul local.
(2) Expertiza tehnică se realizează de către un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate".
------------
Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
(3) Conţinutul-cadru al expertizei tehnice este prevăzut în anexa nr. 7.
ART. 9
(1) În cazul în care expertiza tehnică nu prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, se trece la cea de-a doua fază a proiectării lucrărilor de intervenţie, respectiv la efectuarea auditului energetic.
(2) Auditul energetic se realizează de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul profesional I, specialitatea construcţii şi instalaţii.
------------
Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
(3) Conţinutul-cadru al auditului energetic este prevăzut în anexa nr. 8.
ART. 10
(1) După efectuarea auditului energetic se trece la cea de-a treia fază a proiectării lucrărilor de intervenţie, şi anume la întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie.
(2) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe este prevăzut în anexa nr. 9.
(3) Sinteza documentaţiei de avizare, întocmită de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, însuşită de coordonatorul local se înaintează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţită de acordul scris al asociaţiei de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine acesteia prevăzut la art. 21 lit. c^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în copie, precum şi copia contractului de mandat perfectat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari.
-----------
Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
(3^1) Auditorul energetic pentru clădiri semnează şi parafează partea scrisă din documentaţia tehnică avizare din punct de vedere al respectării soluţiilor stabilite prin raportul de audit energetic.
-----------
Alin. (3^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
(4) Conţinutul-cadru al sintezei documentaţiei de avizare este prevăzut în anexa nr. 9^1.
-----------
Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010.
ART. 11
(1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se aprobă de consiliul local, condiţionat de însuşirea acestora de către coordonatorul local şi primirea acordului scris al asociaţiei de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei.
----------
Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015.
(1^1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se transmit, de către coordonatorul local, cu adresă, cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare aprobării acestora de către consiliul local, asociaţiei de proprietari pentru luarea la cunoştinţă şi transmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei.
-----------
Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
(1^2) În vederea transmiterii acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei, preşedintele asociaţiei de proprietari afişează la avizierul asociaţiei indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare, pentru luarea la cunoştinţă, şi convoacă, în condiţiile legii, adunarea generală a proprietarilor.
-----------
Alin. (1^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
(1^3) Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea acestora, acordului scris precizat la art. 11 alin. (2^2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
-----------
Alin. (1^3) al art. 11 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
(1^4) Modelul hotărârii adunării generale a proprietarilor este prevăzut în anexa nr. 3^1.
-----------
Alin. (1^4) al art. 11 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.

(1^5) Netransmiterea acordului scris în termen conduce la întreruperea procedurii de aprobare prevăzute la art. 11 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari.
----------
Alin. (1^5) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015.
(2) Indicatorii tehnico-economici aprobaţi stau la baza completării, prin act adiţional, a contractului de mandat cu valoarea şi durata executării lucrărilor de intervenţie, precum şi cu sumele aferente cotelor de participare la finanţarea acestora, în condiţiile legii.
(3) La încheierea procedurii de achiziţie publică, pentru fiecare obiectiv de investiţii, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, va acţiona pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice, prin:
a) actualizarea devizului general estimativ aferent indicatorilor tehnico-economici aprobaţi în condiţiile art. 11 alin. (1), la încheierea contractului de achiziţie de lucrări, ca urmare a derulării, în condiţiile legii, a procedurii de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii;
b) transmiterea devizului general actualizat, în copie, asociaţiei de proprietari pentru emiterea acordului;
c) transmiterea devizului general actualizat, a acordului asociaţiei de proprietari şi a contractului de achiziţie de lucrări, în copie, la direcţia generală coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
-----------
Lit. c) a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de lit. a) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii unui minister.
-----------
Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.203 din 26 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 3 mai 2010.
ART. 12
(1) După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, coordonatorul local notifică asociaţia de proprietari cu privire la aprobarea acestora şi transmite semnat, în două exemplare originale, proiectul actului adiţional la contractul de mandat.
(2) Odată cu notificarea, coordonatorul local comunică asociaţiei de proprietari documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici aprobaţi de către consiliul local cu specificarea cotei-părţi de finanţare ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie, termenul şi graficul de execuţie a lucrărilor de intervenţie aprobat.
-----------
Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 10.
ART. 13
(1) Preşedintele asociaţiei de proprietari notificate afişează la avizierul asociaţiei notificarea şi proiectul actului adiţional la contractul de mandat şi convoacă, în condiţiile legii, adunarea generală a proprietarilor.
(2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, cu acordul majorităţii proprietarilor, semnarea actului adiţional la contractul de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie şi stabileşte cota de participare la fondul de reparaţii ce revine fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate.
(3) În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, preşedintele asociaţiei de proprietari transmite coordonatorului local actul adiţional la contractul de mandat, semnat şi însoţit de hotărârea adunării generale a proprietarilor.
(4) Netransmiterea actului adiţional la contractul de mandat coordonatorului local, semnat, în termenul prevăzut la alin. (3), conduce la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari.
(5) În cazuri temeinic motivate, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit, cu acordul scris al coordonatorului local, cu cel mult 15 zile lucrătoare. La expirarea celor 15 zile lucrătoare, contractul de mandat se reziliază, în condiţiile în care preşedintele asociaţiei de proprietari nu transmite coordonatorului local, semnat, actul adiţional la contractul de mandat.
(6) Modelul hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari este prevăzut în anexa nr. 11.
ART. 14
După semnarea şi transmiterea actului adiţional la contractul de mandat, coordonatorul local emite autorizaţia de construire şi se trece la faza a patra a proiectării lucrărilor de intervenţie, şi anume la întocmirea şi verificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi la elaborarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de execuţie.
SECŢIUNEA a 5-a
Etapa a V-a - Executarea lucrărilor de intervenţie

ART. 15
(1) Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.
(2) Pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în situaţii excepţionale, temeinic motivate, şi în limita indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condiţiile legii, în baza hotărârii consiliului local, condiţionat de existenţa şi încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul local, acte adiţionale la contractul de execuţie, cu acordul prealabil scris al asociaţiei de proprietari, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial şi numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiţie în termenul aprobat.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiţionale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri şi executantul lucrărilor, însuşite de către asociaţia de proprietari şi însoţite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiţionale, note de renunţare şi altele asemenea, după caz, precum şi de graficul de execuţie cu eşalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenţie în termenul aprobat.
----------
Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015.
ART. 16
(1) Materialele şi sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenţie trebuie să fie însoţite de declaraţiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii.
(2) Declaraţiile de conformitate se anexează la documentele ce completează cartea tehnică a construcţiei.
ART. 17
Coordonatorii locali, asociaţiile de proprietari şi executanţii lucrărilor de intervenţie sunt obligaţi să ia toate măsurile tehnico-organizatorice şi financiare care le revin, potrivit legii, pentru continuarea lucrărilor conform graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi în durata de execuţie stabilită prin autorizaţia de construire.
ART. 18
(1) Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează prin diriginţi de şantier autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. Obligaţiile şi răspunderile diriginţilor de şantier sunt cele prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
(2) Programul de control al executării lucrărilor de intervenţie cuprinde inspecţia în următoarele faze determinante:
a) inspecţia suprafeţelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinţe pregătite în vederea aplicării sistemului termoizolant;
b) inspecţia suprafeţelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinţe privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzător specificaţiei producătorului.
SECŢIUNEA a 6-a
Etapa a VI-a - Recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire
ART. 19
La terminarea lucrărilor de intervenţie, coordonatorul local organizează recepţia la terminarea lucrărilor, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari, şi pune la dispoziţia acesteia certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe, cu evidenţierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului de locuinţe izolat termic.
ART. 20
Recepţia finală se organizează de către coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari.
CAP. III
Finanţarea lucrărilor de intervenţie din alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
------------
Titlul cap. III a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
SECŢIUNEA 1
Fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat

ART. 21
Autorităţile administraţiei publice locale centralizează blocurile de locuinţe cu indicatori tehnico-economici aprobaţi conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 12 şi incluse în programele locale, pe care le înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
-------------
Art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.

ART. 22
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice examinează centralizatoarele cu blocurile de locuinţe care au indicatori tehnico-economici aprobaţi şi sunt cuprinse în programul local, fundamentează şi prezintă Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumei necesare pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie în condiţiile prevăzute la art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.
-------------
Art. 22 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.

ART. 23
În limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice repartizează şi comunică coordonatorilor locali sumele aprobate pentru finanţarea de la bugetul de stat a executării lucrărilor de intervenţie.
------------
Art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.

ART. 24
În limita sumelor aprobate pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice definitivează lista de priorităţi a blocurilor de locuinţe şi elaborează programul naţional privind executarea lucrărilor de intervenţie, care se aprobă prin ordin al ministrului.
-----------
Art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
SECŢIUNEA a 2-a
Finanţarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
------------
Titlul secţ. a 2-a a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.

ART. 25
Coordonatorul local asigură cu prioritate, din bugetul local, cota-parte ce îi revine pentru executarea şi finalizarea lucrărilor de intervenţie potrivit prevederilor art. 13 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, pentru blocurile de locuinţe cuprinse în programul naţional.
----------
Art. 25 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
ART. 26
Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenţie prezintă coordonatorului local, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situaţia lucrărilor executate şi situaţia de plată lunară, verificate şi avizate conform legislaţiei specifice în vigoare.
ART. 27
Coordonatorul local aprobă decontul justificativ întocmit conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 13 şi îl înregistrează, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
-------------
Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
ART. 28
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:
-----------
Partea introd. a art. 28 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
a) examinează deconturile justificative;
b) întocmeşte nota de fundamentare, conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 14, în vederea deschiderii de credite bugetare;
c) solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata de la bugetul de stat, în condiţiile art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de intervenţie.
ART. 29
În limita creditelor bugetare deschise, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează sumele aprobate în contul de venituri al bugetului local 21.42.02.12 "Venituri ale bugetului local - Subvenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
-------------
Art. 29 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
ART. 30
(1) Concomitent cu transmiterea lunară a decontului justificativ la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, coordonatorul local solicită fiecărei asociaţii de proprietari virarea sumei corespunzătoare cotei-părţi de participare pentru lucrările executate în luna precedentă, înaintându-se, în copie, factura emisă de contractorul executării lucrărilor de intervenţie şi situaţia de lucrări executate, verificată şi avizată conform legislaţiei specifice.
-------------
Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.

(2) Asociaţia de proprietari virează suma prevăzută la alin. (1), până la data de 25 a lunii în curs, unităţii administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local.
----------
Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 282 din 16 februarie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015.

ART. 31
Abrogat.
----------
Art. 31 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 282 din 16 februarie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015.

ART. 32
Sumele din alocaţii de la bugetul de stat şi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari se virează de coordonatorul local în conturile contractorilor nominalizaţi în deconturile justificative, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării acestora în conturile prevăzute la art. 29 şi art. 30 alin. (2).
----------
Art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 282 din 16 februarie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015.
ART. 33
Coordonatorii locali răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, precum şi a celor primite de la asociaţiile de proprietari pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenţie.
ART. 34
Sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinanţarea executării lucrărilor de intervenţie neutilizate până la închiderea anului se restituie la bugetul de stat.
ART. 34^1
(1) În conformitate cu prevederile art. 13^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea unor activităţi/lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe poate fi asigurată şi din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene şi se realizează strict în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale prin care se asigură finanţarea unor astfel de intervenţii.
(2) Finanţarea cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, conform art. 13^1 alin. (3), pentru activităţile/lucrările prevăzute la art. 13^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi recuperarea acestor sume avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, în cazul finanţării activităţilor/lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, se fac în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) şi (4)-(10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
------------
Art. 34^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
CAP. IV
Dispoziţii finale
ART. 35
(1) Înainte de efectuarea recepţiei finale, coordonatorul local preia toate documentele de la contractorii proiectării şi, respectiv, ai executării lucrărilor de intervenţie şi le predă asociaţiei de proprietari, împreună cu actele de recepţie, în vederea completării cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) Documentele necesare pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei se predau asociaţiei de proprietari pe bază de proces-verbal şi sunt prevăzute în anexa nr. 15.
ART. 35^1
(1) În aplicarea prevederilor art. 286 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie depun, în copie, la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se află clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, următoarele documente:
a) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;
b) certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;
c) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
---------
Art. 35^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 2.596 din 11 octombrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012.
ART. 36
Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1
la normele metodologice
Judeţul ........................
Municipiul/Oraşul/Comuna ........../Sectorul ...... al municipiului Bucureşti
FIŞA TEHNICĂ A BLOCULUI DE LOCUINŢE
nr. ....... din .............*)
──────────
*) Numărul şi data înregistrării fişei tehnice la autoritatea administraţiei publice.
──────────
1. Identificare generală:

*Font 9*
┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Adresa blocului de locuinţe:│str. ........... nr. ..., bl. ...., cartier/cvartal ....... │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Zona climatică:             │                                                            │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Date generale tehnice:

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Anul construirii:                            │                                │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Perioada de proiectare:                      │                                │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Tipul proiectului:                           │unicat, tip, refolosibil        │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Regimul de înălţime:                         │(S)+P+(mezanin)+nE+(mansardă)   │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Aria construită: (mp)                        │                                │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Aria desfăşurată: (mp)                       │                                │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Aria utilă: (mp)                             │                                │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Nr. total apartamente:                       │                                │
│din care:                                    │                                │
│                                     1 cameră│........................        │
│                                     2 camere│........................        │
│                                     3 camere│........................        │
│                                     4 camere│........................        │
│                                     5 camere│........................        │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Spaţii cu altă destinaţie (la parter/mezanin,│DA/NU                           │
│după caz):                                   │                                │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Număr şi tip tronsoane (de capăt, de mijloc):│........................        │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

3. Alcătuirea generală constructivă şi de arhitectură

*Font 9*
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Subsol:                                                                                  │
│[] tehnic vizitabil                                                                      │
│[] canal termic                                                                          │
│[] spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă                                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma în plan:                                                                           │
│[] simetrică                                                                             │
│[] nesimetrică                                                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Poziţia în ansamblu:                                                                     │
│[] Izolată                                                                               │
│[] Cu vecinătăţi                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Terasa:                                                                                  │
│[] Circulabilă                                                                           │
│[] Necirculabilă                                                                         │
│[] Acoperiş tip şarpantă                                                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Structura anvelopei opace (pereţii exteriori):                                           │
│[] Cărămidă plină (37,5 cm);                                                             │
│[] Cărămidă cu goluri (37,5 cm);                                                         │
│[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA (27 cm);                                │
│[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi vată minerală (vm) (22 cm);                 │
│[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA GBN (27 cm);                            │
│[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi polistiren expandat (polist.) (27 cm);      │
│[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi vm (27 cm);                                 │
│[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA (30 cm);                                │
│[] Alta: .................................................................               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Structura de rezistenţă:                                                                 │
│- verticală:                                                                             │
│[] Zidărie simplă;                                                                       │
│[] Zidărie cu stâlpişori şi centuri de beton armat;                                      │
│[] Grinzi şi stâlpi de beton armat;                                                      │
│[] Cadre din beton armat;                                                                │
│[] Pereţi structurali din beton armat monolit;                                           │
│[] Panouri mari prefabricate;                                                            │
│[] Structură mixtă (cadre şi pereţi structurali);                                        │
│- orizontală:                                                                            │
│[] Planşee din beton armat monolit;                                                      │
│[] Planşee din beton armat prefabricat.                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţia interioară de încălzire:                                                      │
│[] Sistem de încălzire districtuală;                                                     │
│[] Centrală termică de bloc care utilizează:                                             │
│   [] gaz metan;                                                                         │
│   [] combustibil lichid (CLU, motorină):                                                │
│   [] lemn;                                                                              │
│   [] cărbune;                                                                           │
│[] Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan) în proporţie de ........% din   │
│numărul total de apartamente.                                                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Întocmit
.........................
(numele şi prenumele persoanei desemnate
de coordonatorul local să completeze fişa tehnică)
ANEXA 2
la normele metodologice
- model -
Judeţul ........................
Municipiul/Oraşul/Comuna ........./Sectorul .... al municipiului Bucureşti
Către
Asociaţia de proprietari
localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. ..............
nr. ........, bl. ........., cod poştal ...................
Dnei/Dlui Preşedinte
ÎNŞTIINŢARE

În aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin prezenta vă înştiinţăm asupra posibilităţii de înscriere în programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
----------
Primul paragraf din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.
Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin realizarea unor lucrări de izolare termică a blocurilor de locuinţe, are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, respectiv reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, se realizează şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii.
Prin actul normativ sus-menţionat se stabilesc:
- lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990;
----------
Prima liniuţă de la paragr. 3 al anexei 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 589 din 31 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015.
- etapele necesare realizării lucrărilor de intervenţie;
- modul de finanţare a lucrărilor de intervenţie;
- obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.
Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie menţionate anterior se asigură astfel:
a) 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
------------
Lit. a) a paragr. 4 al anexei 2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;
c) 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.
Anexat la prezenta înştiinţare vă transmitem contractul de mandat, semnat, în două exemplare originale.
Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociaţia de proprietari în vederea stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce se impun în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.
În cazul în care solicitaţi înscrierea în programul local privind creşterea performanţei energetice şi semnaţi contractul de mandat anexat, după aprobarea conform legii a indicatorilor tehnico-economici veţi fi notificat/notificată asupra valorii investiţiei şi a sumelor corespunzătoare cotei ce revine asociaţiei de proprietari.
În cazul în care veţi fi de acord cu valoarea investiţiei, va trebui să transmiteţi, semnat, actul adiţional la contractul de mandat, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la notificare.
Vă rugăm să afişaţi contractul de mandat şi prezenta înştiinţare la avizierul asociaţiei şi să convocaţi, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî asupra înscrierii în programul local, precum şi asupra semnării contractului de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari.
Înscrierea în programul local se face prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local, însoţită de:
- contractul de mandat semnat de ambele părţi;
- hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
--------------
A doua liniuţă a ultimului paragr. al anexei 2 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 18 din 19 ianuarie 2014publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014.
- lista proprietarilor din imobil.
Primar (coordonator local),
................................
(numele şi semnătura)
L.S.

ANEXA 3
la normele metodologice
- conţinut-cadru -
CONTRACT DE MANDAT*)
Nr. .../........
──────────
*) Prezentul contract de mandat reprezintă un model care cuprinde clauzele minime şi obligatorii, părţile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.
──────────
Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza înştiinţării aprobării indicatorilor tehnico-economici primarului (coordonator local) al ..................... (municipiul/oraşul/comuna/sectorul ...... al municipiului Bucureşti) nr. ..... din data ......... şi a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ............. nr. ..... din data ........ .
Prezentul contract se încheie între următoarele părţi:
1. Municipiul/Oraşul/Comuna ........................./Sectorul ......... al municipiului Bucureşti, cu sediul în localitatea/sectorul ............., judeţul/municipiul Bucureşti ........................, str. ...................... nr. ...., telefon .........., fax ................, reprezentat de dna/dl ...................., primar (coordonator local), în calitate de mandatar,
şi
2. Asociaţia de proprietari ..............., cu sediul în localitatea ................., judeţul ........./sectorul ....., str. ............ nr. ..., bl. ..., telefon ..............., fax ............, cont IBAN ....................... deschis la ..................., cod fiscal .............., reprezentată prin dna/dl ............................., în calitate de preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ........., seria .........., nr. ..............., eliberat de ............ la data de ..............., domiciliată/domiciliat în ................./(localitatea)......., str. ................ nr. .....,bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..................., născută/născut la data de ............/(ziua, luna, anul)..... în ......................, judeţul/sectorul ..........., fiica/fiul lui .................. şi a/al ..................., cod numeric personal ..............., în calitate de mandant.
CAPITOLUL I
Obiectul contractului
Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de către asociaţia de proprietari (mandant), beneficiar al investiţiei, a coordonatorului local (mandatar) să stabilească şi să efectueze, în numele şi pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II
Obligaţiile părţilor contractante
Art. 2. - Obligaţiile mandatarului (coordonator local) sunt următoarele:
a) să elaboreze documentaţia de atribuire a contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de intervenţie;
b) să organizeze procedurile de achiziţie publică, să semneze şi să gestioneze contractele de achiziţie publică pentru prestarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de intervenţie;
c) să asigure întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenţie;
d) să transmită indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie în vederea luării la cunoştinţă de către asociaţia de proprietari despre conţinutul acestora în vederea transmiterii acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei;
e) să notifice mandantului documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici aprobaţi care stau la baza completării contractului de mandat, prin act adiţional, cu valorile şi durata lucrărilor de intervenţie şi sumele aferente cotelor de participare ale părţilor;
f) să transmită mandantului actul adiţional la prezentul contract de mandat, cuprinzând valoarea lucrărilor de intervenţie, cota-parte ce revine mandantului pentru executarea lucrărilor şi durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie;
g) să contracteze executarea lucrărilor de intervenţie după semnarea actului adiţional la contractul de mandat;
h) să emită certificatul de urbanism, autorizaţia de construire şi ordinul de începere a lucrărilor;
i) să organizeze recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală după expirarea garanţiei de bună execuţie;
j) să predea mandantului documentaţia legală pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei;
k) abrogată;
----------
Lit. k) a art. 2 al anexei 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 282 din 16 februarie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015.
l) să efectueze plata lucrărilor de intervenţie executate, în cotele şi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform documentelor de plată;
m) să solicite mandantului virarea sumei aferente părţii ce îi revine, pe baza deconturilor de plată a lucrărilor executate;
n) să desfăşoare orice acţiuni necesare executării în condiţii de eficienţă a lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe;
o) să înştiinţeze mandantul asupra existenţei oricărei situaţii de natură să îi prejudicieze interesele, precum şi asupra acţiunilor întreprinse;
p) să stabilească, după caz, pentru recuperarea sumelor avansate de către autoritatea locală, taxa de reabilitare termică, a proprietarilor/asociaţiei de proprietari care au/a depus cerere pentru asigurarea cofinanţării de către autoritatea locală a executării lucrărilor de intervenţie.
Art. 3. - Actele juridice încheiate de către mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile terţilor.
Art. 4. - Obligaţiile mandantului (asociaţia de proprietari) sunt următoarele:
A. Obligaţiile membrilor asociaţiei de proprietari sunt:
a

Lasă un răspuns