Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale

Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale

Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007:

Art. 39. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă menajeră; energia termică, combustibilul şi apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

   (2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcţie de indexul contoarelor individuale sau în funcţie de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile.

   Art. 40. – (1) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în actele normative în vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru apă sau încălzire, atunci repartizarea acestor utilităţi se stabileşte prin decizie a comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie să cuprindă prevederi cu privire la modul de citire, de calcul şi de repartizare a contravalorii consumurilor respective.

   (2) Dacă toate proprietăţile individuale din condominiu au sisteme proprii de înregistrare a consumurilor, asociaţia de proprietari poate stabili modul de plată a cheltuielilor pe bază de convenţie cu caracter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului, încheiat cu furnizorul serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. În toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scuteşte niciun proprietar de la plata contribuţiei la cheltuielile comune.

   Art. 41. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcţie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normei tehnice şi metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

   (2) În cazul distribuţiei orizontale a energiei termice pentru încălzire, diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul montat la branşament şi suma consumurilor înregistrate de contoarele individuale montate la nivel de apartament reprezintă consum comun şi se repartizează proporţional cu cota indiviză.

   Art. 42. – (1) Asociaţiile de proprietari vor evidenţia cheltuielile cu energia termică pentru încălzire şi apa caldă menajeră, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, care va fi afişat împreună cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de întreţinere.

   (2) În borderoul prevăzut la alin. (1) se vor înscrie obligaţiile de plată a energiei termice consumate pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, aşa cum rezultă din defalcarea facturii primite de la furnizorul de energie termică, şi separat cuantumul ajutorului social aprobat în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 116/2007.

   (3) La primirea borderoului cuprinzând ajutoarele de caldură pe beneficiari se vor menţiona pe chitanţe aceste sume, beneficiarii urmând să achite diferenţa dintre cota de întreţinere afişată pe lista de plată şi ajutorul social.

 

Lasă un răspuns