Cheltuielile repartizate pe numar de persoane

Cheltuielile repartizate pe numar de persoane

Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007:

   Art. 34. – Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădire în luna pentru care se calculează lista de plată şi reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece, caldă şi canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrică utilizată pentru funcţionarea instalaţiilor comune; colectarea deşeurilor menajere, vidanjare.

   Art. 35. – Prin hotărâre a adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin. De asemenea, în cazul clădirilor care au amplasate la etajele superioare băi, spălătorii, uscătorii, prin hotărâre a adunării generale, persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin pot să fie exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor, în baza unor angajamente personale, date în scris către asociaţia de proprietari de către persoanele care nu folosesc spaţiile de la etajele superioare.

   Art. 36. – (1) În clădirile în care consumul de gaze naturale pentru bucătării şi spălătorii se înregistrează prin acelaşi aparat care măsoară şi consumul aferent încălzirii, se stabileşte consumul aferent bucătăriilor şi spălătoriilor pe baza unor bareme stabilite potrivit legislaţiei în vigoare.

   (2) Pentru repartizarea valorii consumului de apă caldă menajeră pe apartamente şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă la clădirile cu centrală termică proprie, asociaţia de proprietari poate monta un contor pe instalaţia de apă caldă, astfel încât acesta să înregistreze consumul de apă caldă menajeră din condominiu. Valoarea consumului de gaze naturale, în lipsa unui contor care să înregistreze acest consum, pentru prepararea apei calde se determină pe baza unor bareme stabilite potrivit legislaţiei în vigoare.

   (3) Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru încălzire la clădirile cu centrală termică proprie, în situaţiile în care nu există aparate de măsură a consumului respectiv, se determină scăzând din factura de gaze naturale contravaloarea gazelor naturale rezultate pentru apa caldă şi bucătării conform prevederilor de la alin. (1) şi (2).

   Art. 37. – (1) Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădire în luna pentru care se calculează lista de plată şi reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă şi canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere şi a hranei; energia electrică utilizată pentru funcţionarea instalaţiilor comune; colectarea deşeurilor menajere; vidanjare. Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabileşte printr-o convenţie aprobată de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari.

   (2) Convenţia prevăzută are durată nedeterminată, fiind valabilă pe toată perioada activităţii desfăşurate de deţinătorii prevăzuţi la alin. (1), şi se actualizează periodic, în funcţie de elementele noi care intervin, în funcţie de numărul persoanelor care desfăşoară zilnic activităţi în spaţiul sau apartamentul respectiv, de numărul mediu zilnic de clienţi şi de obiectul de activitate. Numărul acestora se stabileşte de deţinătorul spaţiului şi se certifică de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari. Acest număr se utilizează pentru calculul cheltuielilor pe persoană aferente spaţiului respectiv.

   (3) Convenţia precizează contribuţia proprietarului la cheltuielile asociaţiei de proprietari, cu privire la consumurile care nu pot fi înregistrate distinct pe fiecare proprietate în cauză şi care sunt determinate de activitatea desfăşurată.

   (4) Convenţia completează obligaţiile proprietarului faţă de cheltuielile din cadrul asociaţiei de proprietari menţionate la art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b)-f).

   (5) În situaţia în care, la notificarea scrisă din partea asociaţiei de proprietari, proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din condominiu refuză încheierea convenţiei, sunt aplicabile criteriile stabilite şi adoptate în acest sens de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari prin decizie scrisă şi în baza constatărilor vizuale cu privire la activitatea desfăşurată din punct de vedere al numărului de persoane angajate şi al numărului de clienţi.

   (6) În situaţia în care, la notificarea scrisă a proprietarului, conducerea asociaţiei de proprietari refuză încheierea convenţiei, este aplicabil criteriul prevăzut la art. 47 lit. a) sau b) din Legea nr. 230/2007, după caz, cu obligaţia proprietarului de a declara, în scris, numărul persoanelor angajate sau care desfăşoară activităţi în spaţiul său.

   Art. 38. – (1) În lipsa contoarelor de înregistrare a consumului de apă la branşament, repartizarea consumului se face potrivit normelor legale, pe bază de bareme pe fiecare tip de consumator în parte.

   (2) În cazurile în care condominiul dispune numai de duşuri şi băi comune care deservesc apartamentele/spaţiile, cheltuielile se repartizează pe fiecare proprietar în raport cu numărul persoanelor care locuiesc curent în clădire, aferent fiecărui apartament/spaţiu.

   (3) În cazul în care nu se pot separa, prin măsurare, consumurile de energie electrică la părţile comune ale clădirii de cele din apartamente, repartizarea acestor consumuri se realizează conform cu baremele stabilite potrivit normelor legale, pentru consumul comun şi pentru deţinătorii de apartamente, ţinându-se seama de consumatorii electrici existenţi, iar cheltuielile aferente părţilor de folosinţă comună se repartizează pe fiecare proprietar proporţional cu numărul de persoane care locuiesc în condominiu, conform cu legislaţia în vigoare.

 

Lasă un răspuns