HOTĂRÂRE Nr. 1275 din 7 decembrie 2000

                 HOTĂRÂRE   Nr. 1275 din  7 decembrie 2000

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996

 

    

    – Hotărârea Guvernului nr. 366/2001;

    – Hotărârea Guvernului nr. 950/2002;

    – Hotărârea Guvernului nr. 1278/2002;

    – Hotărârea Guvernului nr. 400/2003, abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007;

    – Hotărârea Guvernului nr. 1097/2008.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 68 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 446/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996

 

CAP. 1

Prevederi generale

 

ART. 1

(1) Primarii, primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene au obligaţia să verifice şi să consemneze, la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi, îndeplinirea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) Exigenţele minimale prevăzute în anexa nr. 1 la lege, cu excepţia celor privind dotarea minimă, sunt orientative la eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări de reabilitare a clădirilor de locuit existente, în vederea realizării de locuinţe sociale.

(3) Reabilitarea, în sensul legii, reprezintă ansamblul operaţiunilor de modificare constructivă şi/sau funcţională prin care se realizează refacerea şi/sau ameliorarea construcţiilor, astfel încât acestea să satisfacă cerinţele de siguranţă, de confort şi de economicitate, pentru a asigura cel puţin nivelul exigenţelor minimale stabilite de lege.

(4) La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţele începute înainte de intrarea în vigoare a legii şi sistate din diferite motive, a căror executare se reia după această dată, se va ţine seama de condiţiile stabilite prin proiectele care au fost iniţial elaborate şi aprobate.

ART. 2

(1) Terenurile care se concesionează pentru construirea de locuinţe vor fi situate în zonele cu această destinaţie, stabilite prin planurile urbanistice.

(2) Concesionarea unor terenuri aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale în vederea construirii de locuinţe urmează regimul stabilit de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată.

ART. 3

(1) În vederea soluţionării cererilor privind concesionarea terenurilor pentru construirea de locuinţe, consiliile locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop consiliile locale vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.

(2) Solicitările vor fi înregistrate în ordinea primirii şi vor fi analizate de comisii constituite în acest scop prin dispoziţii ale primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de soluţionare a acestora, cu motivarea admiterii sau respingerii solicitărilor analizate.

(4) Hotărârile consiliilor locale vor fi afişate în locuri accesibile publicului.

(5) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la stabilirea priorităţilor se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

ART. 4

(1) Consiliile locale răspund de pregătirea şi de asigurarea terenurilor, conform documentaţiei urbanistice, cu utilităţi şi dotări edilitare necesare pentru dezvoltarea construcţiilor de locuinţe în corelare cu programul aprobat.

(2) Lucrările de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe se finanţează conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege.

(3) Primarii vor aduce la cunoştinţă publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc să investească pentru construirea de locuinţe în scopul vânzării sau închirierii, precizând condiţiile de concesionare, precum şi nivelul taxelor şi al redevenţelor, după caz.

 

CAP. 2

Dezvoltarea construcţiei de locuinţe

 

Locuinţe proprietate personală realizate cu sprijin financiar de la bugetul de stat

 

ART. 5

(1) În aplicarea prevederilor art. 62 din lege, lista cuprinzând blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie este cea stabilită de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în baza propunerilor consiliilor locale, până la data de 21 octombrie 1996.

(2) Lista cuprinzând blocurile de locuinţe pe fiecare comună, oraş, municipiu şi pe sectoarele municipiului Bucureşti, cu prezentarea stadiilor fizice şi a valorii lucrărilor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, precum şi lista cuprinzând blocurile de locuinţe a căror execuţie se realizează în continuare potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în vederea întocmirii programelor anuale de construcţie şi, respectiv, de finalizare a locuinţelor. În lista întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1 se înscriu toate blocurile de locuinţe care se realizează cu finanţare conform art. 7 – 9 din lege, indiferent de sursele de finanţare utilizate.

(3) Normele metodologice nr. 30.501/1970/MC/1994 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 160/1999, se aplică în continuare pentru finalizarea lucrărilor la locuinţele care se realizează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994.

(4) Blocurile de locuinţe necuprinse în programul întocmit în baza normelor metodologice prevăzute la alin. (3) se pot finaliza în condiţiile prevăzute la art. 7 sau 38 din lege.

ART. 6

(1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea executării construcţiilor de locuinţe în baza prevederilor art. 7 din lege, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale consiliile locale vor prevedea pentru fiecare dintre construcţiile respective sumele aferente, pe surse de finanţare, inclusiv sumele necesare să fie alocate în completare de la bugetul de stat.

(2) În susţinerea sumelor solicitate pentru alocaţiile de la bugetul de stat, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, consiliile locale vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuinţelor începute de cele necesare pentru construcţiile noi.

    ART. 7

    (1) Sursele de finanţare prevăzute la art. 9 lit. b), c) şi d) din lege se evidenţiază la indicatorul 36.11.08 „Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe”, în afara bugetelor consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale, după caz.

    (2) Fondurile constituite potrivit prevederilor art. 9 lit. b), c) şi d) din lege, în vederea finanţării construcţiilor de locuinţe, se reflectă, în afara bugetelor locale, la capitolul „Diverse venituri”, respectiv la subcapitolul „Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe”, iar la partea de cheltuieli, la capitolul 70.11 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, subcapitolul 70.11.03 „Locuinţe”.

(3) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale vor urmări transferarea în conturile special constituite a sumelor rezultate din vânzarea locuinţelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din blocurile de locuinţe, precum şi a sumelor realizate în condiţiile prevederilor art. 7 din lege.

    (4) Contribuţia de la bugetul local pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe în limita surselor prevăzute la art. 9 lit. a) din lege se evidenţiază la capitolul de cheltuieli bugetare 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, respectiv la subcapitolul „Locuinţe”.

ART. 8

(1) Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării construcţiilor de locuinţe consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti procedează astfel:

 1. a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr. 2. Anexa nr. 2 se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate şi însuşite de diriginţi şi avizate de personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din cadrul inspecţiilor de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
 2. b) în vederea fundamentării sumelor necesare să fie alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminată a producţiei respective, conform anexei nr. 3;
 3. c) după analiză şi aprobare Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicită Ministerului Finanţelor alocaţii bugetare cu această destinaţie, conform anexei nr. 4;
 4. d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, „Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe”, deschis la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti;
 5. e) la primirea sumelor în cont, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează alocaţiile de la bugetul de stat la consiliile locale, respectiv la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru care s-au solicitat sumele conform anexei nr. 2, şi vor proceda la virarea sumelor respective direct din contul „Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe” în acelaşi cont deschis pe seama consiliilor locale, respectiv pe seama consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

    (2) Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor prevăzute la art. 9 din lege se evidenţiază în afara bugetelor locale, la capitolul de cheltuieli 70.11 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”.

ART. 9

(1) Consiliile locale vor aproba listele cuprinzând construcţiile de locuinţe care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la trezoreria statului.

(2) Listele cuprinzând construcţiile de locuinţe, în care se vor preciza numărul, structura după mărime şi amplasamentul acestora, vor fi afişate la sediul primăriei.

ART. 10

(1) În situaţiile în care la unele blocuri de locuinţe se impune realizarea de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru activităţi comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanţarea lucrărilor corespunzătoare acestor spaţii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost dată urmărirea investiţiilor, conform unui grafic de plăţi convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia de locuinţe.

(2) Finanţarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spaţii se vor realiza astfel încât să permită recepţia şi darea în folosinţă a locuinţelor din clădire la termenele prevăzute în contract.

ART. 11

(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări şi vor controla pe parcursul executării lucrărilor finalizarea contractării tuturor locuinţelor aflate în execuţie. Încredinţarea contractelor de proiectare şi, respectiv, de execuţie a lucrărilor se va face prin licitaţie publică, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Deschiderea finanţării lucrărilor se efectuează numai dacă sunt contractate cu viitorii beneficiari 70% din numărul de locuinţe pe fiecare obiectiv de investiţie.

(2) Contractele de execuţie vor conţine clauze speciale care vor prevedea ca influenţele în costurile pentru construcţii, rezultate din depăşirea termenului limită de recepţie, în condiţii de inflaţie, să fie suportate de partea care a generat depăşirea termenului respectiv.

(3) Locuinţele necontractate până la finalizare, dar nu mai mult de 30% din numărul acestora pe fiecare obiectiv de investiţie, se constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale, aparţinând domeniului privat al acesteia. Modul de administrare şi eventuala înstrăinare a acestor locuinţe se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, fără schimbarea destinaţiei date prin autorizaţia de construcţie. Vânzarea locuinţelor nerepartizate sau necontractate până la finalizarea acestora se poate efectua prin licitaţie publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 12

(1) Alocarea sumelor constituite conform prevederilor art. 9 din lege se va face pentru fiecare construcţie de locuinţe, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract.

(2) Verificarea situaţiilor de lucrări, precum şi a stadiului fizic de execuţie se va efectua de o comisie stabilită prin hotărâre a consiliului local, din care vor face parte administratorii delegaţi de primar şi diriginţii nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiei.

(3) Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale conform prevederilor art. 9 din lege sunt de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale respective, care sunt obligate să urmărească şi să asigure respectarea prevederilor legale.

ART. 13

(1) În vederea soluţionării cererilor privind construirea sau cumpărarea unor locuinţe din cele care se realizează în condiţiile art. 7 din lege, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsuri pentru luarea în evidenţă şi pentru analiza solicitărilor primite din partea cetăţenilor. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.

(2) Solicitările primite vor fi analizate de comisii constituite în acest scop prin dispoziţii ale primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Comisiile vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de soluţionare a solicitărilor primite, respectând ordinea de prioritate prevăzută la art. 7 din lege.

(4) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. 1 lit. d) din lege, în funcţie de condiţiile specifice locale şi în ordinea de prioritate pentru care optează, consiliile locale pot avea în vedere categorii de persoane cum ar fi:

 1. a) persoane rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii ca urmare a unor calamităţi naturale sau dezastre;
 2. b) persoane evacuate din locuinţele ce fac obiectul unor legi de restituire a imobilelor trecute în proprietatea statului;
 3. c) persoane care locuiesc în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele etc.;
 4. d) persoane cu handicap;
 5. e) chiriaşi din imobilele naţionalizate restituite în natură foştilor proprietari;
 6. f) alte persoane a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă.

(5) În cadrul fiecărei categorii de persoane care beneficiază de prioritate se va ţine seama şi de:

 1. a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor;
 2. b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul;
 3. c) starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei.

(6) Listele cuprinzând solicitările şi modul de soluţionare a acestora vor fi afişate la sediul primăriei.

(7) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la priorităţile stabilite se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

ART. 14

(1) Administratorii delegaţi de autoritatea administraţiei publice locale sau unităţile specializate în a căror responsabilitate a fost încredinţată derularea investiţiei vor încheia cu persoanele fizice cărora le-a fost aprobată construirea sau cumpărarea unei locuinţe, în ordinea stabilită prin lista definitivă de prioritate aprobată, contracte de construire a unei locuinţe cu credit, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, pentru construcţiile ale căror lucrări urmează să fie începute, sau de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, pentru construcţiile începute şi ale căror lucrări se finalizează conform art. 7 din lege.

(2) Contractele de construire a unei locuinţe cu credit sau contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate se vor încheia la preţurile corespunzătoare valorii de deviz a locuinţei la data contractării, valoarea definitivă urmând să se stabilească la terminarea lucrărilor şi darea în folosinţă a locuinţei.

    (3) *** Abrogat

    (4) *** Abrogat

    (5) *** Abrogat

ART. 15

În vederea acordării drepturilor prevăzute la art. 7 din lege solicitanţii vor prezenta consiliului local următoarele documente:

 1. a) dovada că nu au deţinut şi nu deţin în proprietate o locuinţă sau, după caz, dovada că se încadrează în prevederile 10 din lege;
 2. b) adeverinţa de venit net lunar pentru fiecare membru al familiei care realizează venituri;
 3. c) acte doveditoare că se încadrează în una dintre următoarele categorii stabilite de lege:

– tineri căsătoriţi, fiecare în vârstă de până la 35 de ani;

– persoane care beneficiază de facilităţi la cumpărarea sau la construirea unei locuinţe potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

– persoane calificate din agricultură, învăţământ, sănătate, administraţie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural;

 1. d) aprobarea consiliului local pentru persoanele stabilite de acesta în baza prevederilor 13 alin. (4) şi (5).

ART. 16

(1) Persoanele fizice care pot beneficia de subvenţii în sume fixe vor depune, o dată cu cererea pentru construirea sau, după caz, cumpărarea unei locuinţe, solicitarea acordării subvenţiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitările vor fi analizate de comisiile constituite în acest scop prin hotărâre a consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse în listele de priorităţi stabilite şi rămase definitive conform art. 13, iar după verificare şi însuşire se vor înscrie în tabele nominale care vor fi supuse spre aprobare consiliilor locale. Listele astfel aprobate consfinţesc dreptul la subvenţie al solicitanţilor şi vor fi comunicate administratorilor delegaţi în a căror răspundere a fost dată derularea investiţiilor pentru construirea de locuinţe.

(2) Aceste liste vor constitui baza de fundamentare a solicitării de către ordonatorul principal de credite a subvenţiilor de la bugetul de stat cu această destinaţie.

(3) Pe măsura încheierii contractelor prevăzute la art. 11 administratorii delegaţi pentru derularea investiţiilor vor calcula cuantumul subvenţiilor prevăzute la art. 7 alin. 2 din lege, potrivit normelor aprobate de Guvern în aplicarea prevederilor art. 8 alin. 2 din lege, în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi, şi în funcţie de valoarea de contractare a locuinţei. Cuantumurile de subvenţie se vor înscrie în tabele nominale şi se vor prezenta consiliului local, însoţite de acte justificative.

(4) În baza tabelelor nominale astfel întocmite şi avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentând subvenţiile prevăzute la art. 7 din lege. Subvenţiile astfel stabilite se vor solicita, în mod centralizat, de către consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în al cărui buget sunt prevăzute fondurile corespunzătoare.

(5) Cererea de subvenţii se va face conform modelului prezentat în anexa nr. 7 şi se va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în sume actualizate la data fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în funcţiune locuinţele respectivilor beneficiari de subvenţie.

(6) Cererea de subvenţii, prezentată conform modelului din anexa nr. 7, se va reactualiza la data punerii în funcţiune a locuinţelor, după stabilirea valorii finale a acestora, şi se va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în vederea alocării subvenţiilor cuvenite.

(7) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, din creditele bugetare deschise în acest scop, va aloca consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti subvenţiile cuvenite, în limita alocaţiilor stabilite prin legea bugetului de stat.

(8) Sumele stabilite şi aprobate pentru a fi acordate ca subvenţii persoanelor îndreptăţite potrivit legii se vor confirma de autorităţile administraţiei publice locale administratorilor delegaţi sau unităţilor specializate în a căror răspundere a fost dată derularea investiţiilor pentru construirea de locuinţe, urmând ca acestea să fie deduse din sumele care se datorează pentru locuinţele construite, după scăderea din valoarea locuinţei a avansului minim plătit potrivit legii.

(9) Întreaga subvenţie, primită şi dedusă din sumele datorate de persoanele fizice beneficiare de locuinţe, va fi virată în conturile speciale deschise conform prevederilor art. 7, reîntregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit conform prevederilor art. 9 din lege pentru realizarea programului de locuinţe.

ART. 17

(1) Autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi care au preluat obligaţia vânzării locuinţelor, vor urmări încasarea sumelor datorate de persoanele fizice contractante, astfel:

 1. a) sumele plătite ca avans sau ca plată integrală la nivelul preţului iniţial al locuinţei, stabilit prin contractul de construire a unei locuinţe cu credit;
 2. b) sumele datorate de persoanele fizice contractante prin deducerea din preţul final al locuinţei, rezultat la terminarea lucrărilor şi darea în folosinţă a locuinţelor, a sumelor plătite ca avans şi rate scadente, precum şi, după caz, a subvenţiilor de care beneficiază acestea.

(2) Administratorii delegaţi cu derularea investiţiilor în a căror răspundere au fost date evidenţa, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate şi a dobânzilor la acestea vor acoperi cheltuielile ocazionate de aceste operaţiuni dintr-un comision de 1%, care se va reţine la fiecare încasare care se face în contul locuinţei vândute cu plata integrală ori în rate, exclusiv dobânda.

ART. 18

(1) În situaţiile în care pe terenul proprietate a persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor art. 7 din lege se pot realiza mai multe locuinţe, construirea acestora se va face pe baza unui contract încheiat, potrivit prevederilor Codului civil, între consiliul local, reprezentat prin administratorul delegat pentru derularea investiţiei, şi persoana fizică proprietară a terenului.

(2) Pentru dobândirea unei locuinţe construite în condiţiile prevăzute la alin. (1) persoana fizică proprietară a terenului poate încheia un contract de construire a unei locuinţe cu credit, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

ART. 19

(1) Acordarea creditelor pentru construcţia de locuinţe conform art. 20 din lege va respecta normele emise de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu încadrarea în nivelul subvenţiei aprobate anual prin legea bugetului de stat, pentru diferenţa dintre 15%, cât suportă beneficiarul creditului, şi nivelul dobânzii practicate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni la depunerile la termen ale populaţiei, la care se adaugă o marjă de 5 puncte procentuale.

(2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni va stabili metodologia şi instrucţiunile corespunzătoare privind evidenţa, raportarea şi calculul dobânzii subvenţionate la creditele acordate în baza legii, în condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Stabilirea dreptului de a beneficia de credite subvenţionate se va face pe baza declaraţiei autentificate a solicitantului, dată pe propria răspundere, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20 din lege.

(4) În toate cazurile în care beneficiarii acestor credite au prezentat declaraţii nesincere, au folosit sumele primite în alte scopuri sau cu încălcarea prevederilor legale, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va sista creditarea şi îi va obliga pe beneficiari să restituie integral sumele primite şi să plătească dobânzi penalizatoare potrivit prevederilor contractuale.

(5) Modalitatea de fundamentare şi de derulare a creditelor bugetare, prevăzute anual în bugetul de stat conform dispoziţiilor art. 20 din lege şi destinate acoperirii dobânzilor subvenţionate la creditele acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, se stabileşte prin convenţii încheiate de ordonatorii principali de credite cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi cu avizul Ministerului Finanţelor.

 

Locuinţa socială şi locuinţa de necesitate

 

ART. 20

(1) În cadrul strategiei pentru dezvoltarea fondului de locuinţe consiliile locale vor urmări asigurarea fondului de locuinţe sociale şi de necesitate, necesar pentru acoperirea cerinţelor pe plan local.

(2) Construirea locuinţelor sociale şi a celor de necesitate se face pe terenurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, în zonele şi pe amplasamentele prevăzute în documentaţiile de urbanism legal aprobate şi în condiţiile stabilite prin lege, cu respectarea normelor şi a normativelor din domeniul investiţiilor şi construcţiilor.

(3) Locuinţele sociale şi cele de necesitate se administrează prin grija autorităţilor administraţiei publice locale.

ART. 21

(1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe sociale, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop prin hotărâri ale consiliilor locale se vor constitui comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor. La stabilirea criteriilor se va ţine seama de prevederile art. 42 şi 43 din lege. În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea în vedere:

 1. a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor;
 2. b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii;
 3. c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora;
 4. d) vechimea cererilor.

(2) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuinţele sociale şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul următor o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită. După aprobare listele se vor afişa la sediile primăriilor.

(3) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la listele de acordare a locuinţelor sociale se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

ART. 22

În limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile consiliile locale vor emite repartiţii în ordinea stabilită în lista de priorităţi rămasă definitivă. Repartizarea locuinţelor de necesitate se va efectua în baza criteriilor şi în condiţiile stabilite de consiliile locale conform legii.

ART. 23

În vederea încheierii contractului de închiriere pentru locuinţe sociale sau de necesitate, beneficiarii de repartiţii vor prezenta următoarele documente:

 1. a) repartiţia emisă de consiliul local;
 2. b) buletinul/cartea de identitate;
 3. c) declaraţie şi adeverinţă de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri;
 4. d) alte documente, după caz, din care pot să rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legătură cu închirierea locuinţei.

ART. 24

Contractul de închiriere pentru locuinţe sociale sau de necesitate se încheie potrivit contractului-cadru de închiriere prezentat în anexa nr. 8 şi prevederilor art. 44, respectiv 55, din lege.

ART. 25

(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor art. 31 şi 32 din lege, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinţe sociale şi, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinţe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale, declarate ca locuinţe de necesitate conform art. 56 din lege, şi categoriile de persoane beneficiare ale subvenţiei.

(2) Nivelul chiriei pe care o va plăti beneficiarul repartiţiei pentru o locuinţă socială sau de necesitate se stabileşte o dată cu încheierea contractului de închiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 şi, respectiv, 55 din lege. Chiria astfel stabilită se va recalcula o dată cu prezentarea documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei, potrivit alin. (1) şi prevederilor art. 45 din lege.

(3) Pentru acoperirea de la bugetul local a diferenţei dintre chiria nominală a locuinţei şi cea plătită de beneficiarul repartiţiei, unităţile care administrează fondul locuinţelor sociale sau al celor de necesitate, după caz, vor depune la consiliile locale situaţia privind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local a diferenţei până la valoarea nominală a chiriei aferente locuinţelor sociale sau, după caz, a chiriei aferente locuinţelor de necesitate, prevăzută în anexa nr. 9. Pentru cuprinderea în programele bugetelor anuale ale consiliilor locale se va completa cererea de acordare a subvenţiei de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuinţelor sociale sau, după caz, a chiriei aferente locuinţelor de necesitate, prevăzută în anexa nr. 10.

    ART. 26

    (1) Finanţarea construirii locuinţelor sociale şi a celor de necesitate se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare.

    (2) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea executării construcţiilor de locuinţe sociale şi de necesitate, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construcţiile respective, pe surse de finanţare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat.

    (3) În situaţiile în care la unele blocuri de locuinţe se impune realizarea de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru activităţi comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanţarea lucrărilor corespunzătoare acestor spaţii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost dată urmărirea investiţiilor, conform unui grafic de plăţi convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia de locuinţe. Finanţarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spaţii se vor realiza astfel încât să permită recepţia şi darea în folosinţă a locuinţelor din clădire la termenele prevăzute în contract.

    (4) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări ca în contractele de execuţie a locuinţelor să fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influenţele în costurile pentru construcţii, rezultate din depăşirea termenului-limită de recepţie, în condiţii de inflaţie, să fie suportate de partea care a generat depăşirea termenului respectiv.

    (5) Verificarea situaţiilor de lucrări, precum şi a stadiului fizic de execuţie se va efectua de comisii stabilite prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din care vor face parte administratorii delegaţi de primar/primarul general şi diriginţii de şantier nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiei.

    (6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiţii pentru locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se finanţeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea definitivării programului de finanţare a locuinţelor.

    (7) În susţinerea sumelor solicitate pentru alocaţiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuinţelor începute de cele necesare pentru construcţiile noi.

    (8) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti deschid la unităţile Trezoreriei Statului contul „Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe”, în afara bugetelor locale, reprezentând venituri cu destinaţie specială. Acest cont se alimentează, în măsura necesităţilor şi în limita sumelor aprobate, cu sume de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, reprezentând transferuri de la bugetul de stat.

    (9) În termen de 30 de zile după aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor analiza şi vor efectua prioritizarea investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate propuse a se realiza şi vor corecta în mod corespunzător programul de finanţare prevăzut la alin. (6).

    (10) Alocarea sumelor pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe sociale şi de necesitate se va face pentru fiecare obiectiv de investiţii, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract.

ART. 27

(1) Finanţarea construcţiilor de locuinţe, a locuinţelor sociale şi a celor de necesitate se efectuează prin conturile deschise la trezoreria statului, cu respectarea Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreria statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor publice.

    (2) Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, conform prevederilor programelor de investiţii, sunt de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale respective, care sunt obligate să urmărească şi să asigure respectarea prevederilor legale.

    ART. 27^1

    (1) Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării construcţiilor de locuinţe, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti procedează după cum urmează:

 1. a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr. 2bis, şi de un extras al contului prevăzut la 26 alin. (8), emis de unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Anexa nr. 2bis se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de diriginţii de şantier nominalizaţi în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiilor;
 2. b) în vederea fundamentării sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminată a producţiei respective, conform anexei nr. 3bis;
 3. c) după analiză şi aprobare, în baza fundamentării prezentate conform anexei nr. 4bis, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor alocaţii bugetare cu această destinaţie, conform anexei nr. 4;
 4. d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile consiliilor locale, în contul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, în conturile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

    (2) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor aproba listele cuprinzând construcţiile de locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.

    (3) În listele prevăzute la alin. (2), cuprinzând construcţiile de locuinţe, se vor preciza numărul, structura după mărime şi amplasamentul acestora.

ART. 28

Pentru construcţiile noi de locuinţe sociale şi de necesitate abaterile suprafeţelor construite, prevăzute în cap. B din anexa nr. 1 la lege, nu au influenţă asupra suprafeţelor utile decât în sens pozitiv.

 

Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie

 

ART. 29

(1) Locuinţele de serviciu şi cele de intervenţie fac parte din patrimoniul agenţilor economici sau al instituţiilor publice centrale ori locale şi se administrează în interesul acestora prin închiriere salariaţilor proprii, contractul de închiriere fiind accesoriu la contractul individual de muncă.

(2) Condiţiile de administrare şi de închiriere a acestor locuinţe se stabilesc de către conducerile agenţilor economici sau ale instituţiilor deţinătoare, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Locuinţele de serviciu construite sau achiziţionate cu fonduri de stat se pot vinde numai în condiţiile în care, datorită restrângerii sau încetării activităţii care a generat realizarea acestora, nu mai pot fi utilizate conform prevederilor alin. (1).

(4) Vânzarea locuinţelor de serviciu prevăzute la alin. (3) şi modalitatea specifică de realizare a acesteia se supun spre aprobare Guvernului, potrivit legii.

 

CAP. 3

Închirierea locuinţelor

 

ART. 30

(1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura măsurile necesare pentru luarea în evidenţă a solicitărilor primite şi analizarea acestora în comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează asemenea locuinţe.

(2) Criteriile de bază pentru stabilirea modului de soluţionare a cererilor primite şi a ordinii de prioritate în rezolvarea acestora vor fi următoarele:

 1. a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor;
 2. b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul;
 3. c) starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei;
 4. d) venitul mediu net lunar pe membru de familie;
 5. e) vechimea cererii.

(3) Vor avea prioritate în cadrul fiecărui criteriu familiile de tineri şi cele cărora li se pot acorda punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar fi: evacuaţi din locuinţă în virtutea unor prevederi contractuale sau legale care nu ţin de voinţa şi de comportamentul acestora, repatriaţi, tineri din case de ocrotire socială, locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă siguranţă în exploatare, funcţionari publici transferaţi în interes de serviciu.

(4) Criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, avute în vedere la alin. (2), nu sunt limitative; la acestea se pot adăuga de către consiliile locale şi alte criterii, în funcţie de situaţiile specifice existente pe plan local.

(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi eventualele contestaţii se vor face în condiţii similare celor prevăzute la art. 21.

ART. 31

Contractul de închiriere, încheiat în baza prevederilor art. 21 din lege şi conform modelului prezentat în anexa nr. 12, va fi înregistrat la organele fiscale teritoriale prin grija proprietarului.

ART. 32

(1) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă determinată.

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării contractului de închiriere proprietarul poate face cunoscut chiriaşului, în scris, că nu are intenţia să prelungească contractul de închiriere în aceleaşi condiţii, comunicându-i şi eventualele modificări ale clauzelor acestuia. Dacă proprietarul nu va face această comunicare, contractul de închiriere se consideră menţinut în continuare în aceleaşi condiţii.

(3) În aplicarea prevederilor art. 27 din lege, pentru a putea constata încetarea contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau de la data înregistrării decesului ori de la împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntreruptă a locuinţei, proprietarul, prin unitatea care are în administrare fondul locativ de stat, trebuie să aibă dovada că titularul contractului de închiriere nu mai locuieşte în spaţiul locativ închiriat prin:

 1. a) părăsirea domiciliului;
 2. b) deces;
 3. c) nefolosire neîntreruptă a locuinţei timp de 2 ani, fără a fi detaşat în interes de serviciu în altă localitate. Dovada faptului că titularul contractului de închiriere nu mai locuieşte se face prin:

– relaţii luate de la asociaţiile de chiriaşi sau de proprietari;

– extrase de pe listele de întreţinere;

– relaţii luate de la serviciul de evidenţă a populaţiei din sectorul în care este situată locuinţa, prin care se constată dacă titularul contractului de închiriere a solicitat o altă adresă de domiciliu.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă persoanele rămase în locuinţă nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27 lit. a) – c) din lege, întreprinderea care administrează fondul locativ va evacua acele persoane care ocupă spaţiul respectiv fără forme legale, pe baza hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor.

ART. 33

(1) Proprietarul locuinţei poate verifica în prezenţa chiriaşului modul în care acesta respectă obligaţiile asumate prin contract cu privire la folosirea şi la întreţinerea locuinţei.

(2) Verificarea locuinţei de către proprietar se face numai în zile lucrătoare, între orele 7,00 – 20,00, şi va fi comunicată în prealabil, în scris, chiriaşului. În timpul verificării locuinţei închiriate proprietarul poate fi însoţit de un reprezentant al asociaţiei de chiriaşi sau de alt chiriaş din imobil, după caz.

(3) Constatările făcute cu ocazia verificărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare care va fi semnat de proprietar, de chiriaş şi de un reprezentant al asociaţiei de chiriaşi, după caz.

ART. 34

Pentru toate stricăciunile aduse locuinţei sau pentru daunele produse proprietarului de persoana care a subînchiriat locuinţa titularul contractului de închiriere răspunde faţă de proprietar, potrivit legii.

ART. 35

(1) Degradările produse la părţile comune ale imobilului din vina chiriaşilor se vor suporta:

 1. a) de chiriaşul din vina căruia s-a produs degradarea, în cazul în care acesta a fost identificat;
 2. b) de toţi cei care au acces şi folosesc în comun bunul degradat, în situaţia în care nu s-a identificat persoana din vina căreia s-a produs degradarea.

(2) În situaţiile în care degradarea produsă nu este reparată într-un interval de 15 zile de la producere şi periclitează buna funcţionare a imobilului, proprietarul este în drept să stabilească măsurile pentru efectuarea reparaţiilor şi recuperarea cheltuielilor.

ART. 36

(1) În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu privire la întreţinerea şi repararea imobilului deţinut în proprietate, chiriaşii vor putea cere în scris acestuia, în baza prevederilor art. 28 şi 30 din lege, să treacă la efectuarea lucrărilor necesare.

(2) Dacă în termen de 30 de zile de la primirea sesizării scrise a chiriaşilor proprietarul nu a răspuns şi nici nu a luat măsuri de executare a lucrărilor necesare, chiriaşii vor putea trece la executarea lucrărilor în contul acestuia, comunicând această hotărâre proprietarului. În acest caz cheltuielile aferente lucrărilor efectuate de chiriaşi se vor deduce din plata chiriilor, cu prezentarea documentelor fiscale doveditoare. Deducerea se va efectua în una sau mai multe tranşe, în raport cu valoarea cheltuielilor efectuate, până la acoperirea întregii sume.

ART. 37

Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.

 

    CAP. 4 *** Abrogat

Administrarea clădirilor de locuinţe

 

    ART. 38 *** Abrogat

    ART. 39 *** Abrogat

    ART. 40 *** Abrogat

    ART. 41 *** Abrogat

    ART. 42 *** Abrogat

    ART. 43 *** Abrogat

    ART. 44 *** Abrogat

    ART. 45 *** Abrogat

    ART. 46 *** Abrogat

    ART. 47 *** Abrogat

    ART. 48 *** Abrogat

    ART. 49 *** Abrogat

    ART. 50 *** Abrogat

    ART. 51 *** Abrogat

    ART. 52 *** Abrogat

    ART. 53 *** Abrogat

    ART. 54 *** Abrogat

    ART. 55 *** Abrogat

    ART. 56 *** Abrogat

    ART. 57 *** Abrogat

    ART. 58 *** Abrogat

    ART. 59 *** Abrogat

    ART. 60 *** Abrogat

    ART. 61 *** Abrogat

    ART. 62 *** Abrogat

    ART. 63 *** Abrogat

    ART. 64 *** Abrogat

    ART. 65 *** Abrogat

    ART. 66 *** Abrogat

    ART. 67 *** Abrogat

 

    CAP. 5 *** Abrogat

Repartizarea cheltuielilor şi veniturilor rezultate din întreţinerea, repararea şi exploatarea condominiilor

 

    ART. 68 *** Abrogat

    ART. 69 *** Abrogat

 

 1. Repartizarea cheltuielilor pe persoană

    ART. 70 *** Abrogat

    ART. 71 *** Abrogat

    ART. 72 *** Abrogat

    ART. 73 *** Abrogat

    ART. 74 *** Abrogat

    ART. 75 *** Abrogat

    ART. 76 *** Abrogat

 

 1. Repartizarea cheltuielilor pe cotă-parte de proprietate

    ART. 77 *** Abrogat

    ART. 78 *** Abrogat

    ART. 79 *** Abrogat

    ART. 80 *** Abrogat

    ART. 81 *** Abrogat

 

 1. Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici şi de altă natură

    ART. 82 *** Abrogat

    ART. 83 *** Abrogat

    ART. 84 *** Abrogat

    ART. 85 *** Abrogat

    ART. 86 *** Abrogat

    ART. 87 *** Abrogat

    ART. 88 *** Abrogat

    ART. 89 *** Abrogat

    ART. 90

    Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis şi 5 – 12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA 1

la normele metodologice

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ……………………..

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

 

LISTA

cuprinzând locuinţele propuse să fie finanţate conform art. 7 – 9 din Legea locuinţei nr. 114/1996 în anul ………..

 

Semnificaţia coloanei din tabelul de mai jos este următoarea:

A = Număr de apartamente

________________________________________________________________________________

Denumirea         Regimul  Stadiul Termenul   Sumele      Sumele      Surse

localităţii,    A   de     fizic      de      necesare    solicitate  proprii

blocul            înălţime         punere în  în vederea  de la       prevăzute

funcţiune  finalizării bugetul de  pentru

(lună, an) (mii lei)   stat pentru anul …*)

anul …… (mii lei)

(mii lei)

________________________________________________________________________________

0         1    2        3         4          5           6          7

________________________________________________________________________________

Obiective noi

de investiţii

Localitatea

Bloc

Bloc

Total

localitate

 

Total

obiective

noi

Obiective de

investiţii în

continuare

Localitatea

Bloc

Bloc

Total

localitate

 

Total

obiective

în continuare

________________________________________________________________________________

TOTAL GENERAL:

________________________________________________________________________________

Preşedinte

(Primar general),

……………….

————

*) Se înscrie totalul sumelor care sunt cuprinse în listele de investiţii ale bugetului local, fără transferuri de la bugetul de stat.

 

NOTĂ:

Anexa nr. 1 se completează în baza datelor transmise de consiliile locale.

 

ANEXA 2

la normele metodologice

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ……………………..

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

 

SITUAŢIA

privind producţia realizată în anul ……… până la finele lunii …………. pentru darea în folosinţă a locuinţelor ……………….*) aflate în diferite stadii de execuţie

 

– milioane lei –

 1. Producţia realizată de la începutul anului ………….. …………….
 2. Producţia decontată cumulat de la începutul anului ….., …………….

din care:

Consiliul local – bugetul de stat                          …………….

– surse proprii                            …………….

III. Producţia realizată şi nedecontată la finele lunii

lunii ……………..,

din care:

Suma solicitată la    Suma care se va

plată de la bugetul   plăti din surse

de stat              proprii

– milioane lei –      – milioane lei –

 

Consiliul Local ……………  ………………. …………………

Consiliul Local ……………  ………………. …………………

Consiliul Local ……………  ………………. …………………

Consiliul Local ……………  ………………. …………………

TOTAL:                           ………………. …………………

 

Răspundem pentru realitatea datelor.

 

Preşedinte                Director buget-finanţe,

(Primar general),            …………………..

……………….

————

*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe care se realizează conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuinţe sociale şi de necesitate.

 

    ANEXA 2bis

    la normele metodologice

 

    CONSILIUL LOCAL ………………………..

    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

 

                                   SITUAŢIA

privind producţia realizată în anul …….. până la finele lunii …………. pentru darea în folosinţă a locuinţelor ………………………*) aflate în diferite stadii de execuţie

 

                                                                    – mii lei –

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea      | Valoarea  | Valoarea lucrărilor    | Valoarea lucrărilor    |

| obiectivului de| lucrărilor| realizate şi decontate,| realizate şi           |

| investiţii     | executate | cumulat de la începutul| nedecontate la finele  |

|                | de la     | anului                 | lunii ……..         |

|                | începutul |________________________|________________________|

|                | anului    | Total|     Din care    | Total| la care plata se|

|                | până la   |      |                 |      | face            |

|                | ……… |      |_________________|      |_________________|

|                |           |      | Din    | De la  |      | Din    | De la  |

|                |           |      | bugete | bugetul|      | bugete | bugetul|

|                |           |      | proprii| de stat|      | proprii| de stat|

|________________|___________|______|________|________|______|________|________|

|        0       |     1     |   2  |    3   |    4   |   5  |    6   |    7   |

|________________|___________|______|________|________|______|________|________|

| Obiectiv 1 … |           |      |        |        |      |        |        |

|________________|___________|______|________|________|______|________|________|

| ………….. |           |      |        |        |      |        |        |

|________________|___________|______|________|________|______|________|________|

| Obiectiv n … |           |      |        |        |      |        |        |

|________________|___________|______|________|________|______|________|________|

| ………….. |           |      |        |        |      |        |        |

|________________|___________|______|________|________|______|________|________|

|     TOTAL      |           |      |        |        |      |        |        |

|________________|___________|______|________|________|______|________|________|

 

    Răspundem pentru realitatea datelor.

 

               Primar,                           Director buget-finanţe,

          (Primar general),                      …………………..

          ……………..

 

————

    *) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale sau pentru locuinţe de necesitate.

 

ANEXA 3

la normele metodologice

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ……………………..

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

 

SITUAŢIA

privind sumele preliminate pentru luna ………………… necesare în vederea realizării locuinţelor*) ………………

 

– milioane lei –

 

Producţia preliminată pentru luna ………..,              ……………..

din care:

Bugetul de stat            Surse proprii

– milioane lei –            – milioane lei –

Consiliul Local ……………  ………………. …………………

Consiliul Local ……………  ………………. …………………

Consiliul Local ……………  ………………. …………………

TOTAL:                           ………………. …………………

 

Răspundem pentru realitatea datelor.

 

Preşedinte                Director buget-finanţe,

(Primar general),            …………………..

……………….

————

*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe care se realizează conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuinţe sociale şi de necesitate.

 

    ANEXA 3bis

    la normele metodologice

 

    CONSILIUL LOCAL ………………………..

    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

 

                                 SITUAŢIA

privind sumele preliminate pentru luna ……… necesare în vederea realizării locuinţelor*) …………

 

                                                                    – mii lei –

 ______________________________________________________________________________

| Denumirea obiectivului | Alocaţii necesare pentru plata lucrărilor           |

| de investiţii          | preliminate pe luna în curs                         |

|                        |_____________________________________________________|

|________________________| Total |                    Din care                 |

|                        |       |_____________________________________________|

|                        |       | Din bugetul propriu | De la bugetul de stat |

|________________________|_______|_____________________|_______________________|

|            0           |   1   |           2         |            3          |

|________________________|_______|_____________________|_______________________|

| Obiectiv 1 ……….. |       |                     |                       |

|________________________|_______|_____________________|_______________________|

| …………………. |       |                     |                       |

|________________________|_______|_____________________|_______________________|

| Obiectiv n ……….. |       |                     |                       |

|________________________|_______|_____________________|_______________________|

| TOTAL                  |       |                     |                       |

|________________________|_______|_____________________|_______________________|

 

    Răspundem pentru realitatea datelor.

 

               Primar,                           Director buget-finanţe,

          (Primar general),                      …………………..

          ……………..

 

————

    *) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale sau pentru locuinţe de necesitate.

 

ANEXA 4

la normele metodologice

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII,

LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe conform Legii nr. 114/1996, pe luna …….. pentru locuinţe …..*)

 

– milioane lei –

 1. Program pentru anul …………. …………….
 2. Valoarea lucrărilor executate de

la începutul anului până la ……………………….. …………….

 1. Valoarea lucrărilor decontate cumulat

de la începutul anului ……………………………, …………….

din care: – de la bugetul de stat                            …………….

– din surse proprii                                …………….

 1. Valoarea lucrărilor realizate şi

nedecontate până la finele lunii ………………….., …………….

din care: – suma solicitată de la bugetul de stat de

consiliile judeţene pentru decontarea producţiei

executate şi nedecontate                         …………….

– suma ce se va plăti din surse proprii            …………….

 1. Suma aprobată la plată de la bugetul de stat pentru

decontarea producţiei executate şi nedecontate până la

finele lunii ……………..                            …………….

 1. Alocaţii solicitate de la bugetul de stat pentru

decontarea producţiei preliminate a lunii în curs         …………….

 

Ordonator principal de credite,

………………………….

————

*) Se va completa pentru locuinţele care se realizează conform prevederilor art. 7 din lege şi, separat, pentru locuinţele sociale şi de necesitate, conform art. 50 din lege.

 

    ANEXA 4bis

    la normele metodologice

 

    MINISTERUL DEZVOLTĂRII,

    LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

 

                                                               De acord

                                                               Ministru,

                                                               ………

 

                                  FUNDAMENTAREA

sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe conform Legii locuinţei nr. 114/1996,

             pe luna ……… anul ……., pentru locuinţe ……….

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Suma necesară finalizării obiectivului de investiţii

    B – Alocaţii pentru plata lucrărilor în anul în curs

    C – Valoarea lucrărilor realizate şi decontate, cumulat de la începutul anului

    D – Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate la finele lunii …….

    E – Alocaţii necesare pentru plata lucrărilor preliminate pe luna în curs

    F – Din bugete proprii

    G – De la bugetul de stat

    T – Total

                                                                   – mii lei –

 ______________________________________________________________________________

|Denumirea   | A|  B  |Valoarea  |   C   |   D   |   E    |Sume       |Total   |

|obiectivului|  |_____|lucrărilor|_______|_______|________|existente  |alocaţii|

|de          |  | F| G|executate | T|Din | T|Din | T|Din  |în cont şi |care se |

|investiţii  |  |  |  |de la     |  |care|  |care|  |care |necheltuite|solicită|

|            |  |  |  |începutul |  |____|  |____|  |_____|           |de la   |

|            |  |  |  |anului    |  |F|G |  |F|G |  | F|G |           |bugetul |

|            |  |  |  |până la   |  | |  |  | |  |  |  |  |           |de stat |

|            |  |  |  |……..  |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

|     0      | 1| 2| 3|     4    | 5|6| 7| 8|9|10|11|12|13|    14     |   15   |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

| Judeţul I ………………………………………                      |

|______________________________________________________________________________|

| Consiliul local 1 ……………………………….                      |

|______________________________________________________________________________|

| Obiectiv 1 |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |     –     |    –   |

| ………. |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

| Obiectiv 2 |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |     –     |    –   |

| ………. |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

| Total      |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

| Consiliu   |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

| local 1    |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

| ……………………………………………….                      |

|______________________________________________________________________________|

| Consiliul local n ……………………………….                      |

|______________________________________________________________________________|

| Obiectiv 1 |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |     –     |    –   |

| ………. |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

| Obiectiv 2 |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |     –     |    –   |

| ………. |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

| Total      |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

| Consiliu   |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

| local n    |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

| Total      |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

| Judeţ I    |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

| ……………………………………………….                      |

|______________________________________________________________________________|

| Judeţul n ………………………………………                      |

|______________________________________________________________________________|

| ……………………………………………….                      |

|______________________________________________________________________________|

| Total      |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

| Judeţ n    |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

| TOTAL      |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

| GENERAL    |  |  |  |          |  | |  |  | |  |  |  |  |           |        |

|____________|__|__|__|__________|__|_|__|__|_|__|__|__|__|___________|________|

 

                              Secretar de stat,

                              ……………..

 

    Direcţia economică                       Direcţia coordonatoare program

        Director,                                        Director,

    ………………                       …………………………

 

ANEXA 5

la normele metodologice

 

Înregistrat la ………………….

Nr. ……… din ……………….

 

CONTRACT

de construire a unei locuinţe cu credit

 1. …………………

 

Între subscrişii: Consiliul Local al …………… (Consiliul General al Municipiului Bucureşti), prin ………..*), reprezentat prin director ……… şi contabil-şef ……………….., în calitate de contractant, pe de o parte, şi ………………., domiciliat/domiciliată în localitatea …………….., str. ………………….. nr. …….., bl. ……., et. ……, ap. ……., sectorul/judeţul ………………, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …….. nr. …….., eliberat/eliberată de ………. la data de …………, denumit/denumită beneficiar, pe de altă parte, în baza art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, a intervenit următorul contract de construire şi de creditare a unei locuinţe proprietate, în baza cererii nr. ……/………. şi a poziţiei din lista de priorităţi nr. ……./…………

 

 1. Contractantul se obligă:
 2. a) să asigure beneficiarului construirea unei locuinţe proprietate potrivit proiectului de execuţie nr. ……. din …………, acceptat de beneficiar, locuinţă ce va fi situată în localitatea ……………, str. …………….. nr. ……., bl. ….., et. …., ap. ……., sectorul/judeţul ……………, compusă din ……… camere şi dependinţe, în suprafaţă construită de …… mp în proprietate exclusivă şi o cotă-parte de ……..% din proprietatea comună.

Valoarea locuinţei la data prezentului contract este de …………… lei, din care preţul garajului …………. lei şi al boxei ……………. lei.

Preţul definitiv al locuinţei se stabileşte la terminarea construcţiei, iar pentru diferenţa dintre acesta şi preţul locuinţei la data contractării se încheie cu beneficiarul un act adiţional la prezentul contract, care va cuprinde clauze privind termenele şi modalităţile de plată a acesteia;

 1. b) să invite beneficiarul să participe la recepţia locuinţei;
 2. c) să predea beneficiarului la data de ………… locuinţa contractată, în clădirea complet terminată, pe baza unui proces-verbal de predare-preluare. În cazul în care la predarea-preluarea locuinţei de către beneficiar se va constata că locuinţa nu corespunde condiţiilor legale în vigoare sau prezintă unele defecţiuni care necesită remedieri, contractantul este obligat să refacă lucrările respective în termenele prevăzute în procesul-verbal de recepţie. Contractantul se obligă să asigure remedierea deficienţelor sau a viciilor ascunse provenite din culpa constructorului, semnalate de beneficiar în cursul perioadei de garanţie, în termen de maximum 30 de zile de la cererea beneficiarului.

Pentru neefectuarea la termen a lucrărilor de remediere a deficienţelor consemnate în procesul-verbal de recepţie, respectiv de predare-preluare a locuinţei, contractantul se obligă să plătească pentru fiecare zi de întârziere o penalizare de 0,05% din valoarea lucrărilor neterminate;

 1. d) pentru nepredarea locuinţei în termenul stabilit în prezentul contract contractantul se obligă să plătească beneficiarului următoarele penalizări calculate la preţul locuinţei prevăzut în contract: 0,03% pentru 60 de zile de la depăşirea termenului; 0,04% pentru următoarele 30 de zile; 0,05% pentru zilele care depăşesc termenele cu peste 3 luni.

Suma penalităţilor se va vira în contul ratelor curente ale beneficiarului. În cazul în care nepredarea în termen a locuinţei s-a datorat unor cauze obiective, termenul de predare a locuinţei prevăzut în prezentul contract va putea fi modificat cu acordul ambelor părţi.

 1. Beneficiarul se obligă:
 2. a) să achite preţul locuinţei, stabilit în sumă de ……….. lei, începând de la data semnării prezentului contract, astfel:

– suma de ………….. lei, cu chitanţa nr. ……….. din …………, reprezentând plata integrală;

– suma de ………….. lei, cu chitanţa nr. ……….. din …………, reprezentând avansul de ………….% din preţul locuinţei;

– suma de ………….. lei în rate lunare, astfel: rata lunară ……. lei (rată ………. lei + dobândă ………… lei) se achită începând cu data de …………….; ultima rată se achită la data de ………….. şi este de …………… lei (rată ………… lei + dobândă ………… lei);

– suma de ………….. lei reprezentând preţul integral al boxei.

Din preţul locuinţei a fost scăzută suma de ………….. lei, reprezentând subvenţia plătită de la bugetul de stat, în baza prevederilor art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată.

În cazul nerestituirii la termen a ratei scadente, beneficiarul va plăti o dobândă de 10% anual, aplicată la suma nerambursată.

Rata lunară de ………….. lei urmează să fie reţinută pe statul de plată al unităţii la care beneficiarul locuinţei (girantul plătitor) are de încasat drepturi băneşti şi să fie virată în contul contractantului nr. …..;

 1. b) să suporte toate cheltuielile ocazionate de situaţiile de urmărire şi de executare a debitului creat prin nerambursarea ratelor la termen;
 2. c) să se prezinte la data comunicată de contractant la recepţia lucrării, precum şi la data fixată pentru predarea-preluarea locuinţei.

În caz de neprezentare în termen de 10 zile de la data stabilită pentru preluarea locuinţei, aceasta se consideră predată pe baza procesului-verbal de predare semnat de contractant.

III. Subscrisul declar că:

– nu am deţinut şi nu avem, atât eu, cât şi familia mea, în proprietate o altă locuinţă (sau alte situaţii permise de lege);

– sunt căsătorit/căsătorită, necăsătorit/necăsătorită;

– …………………………………………….

 1. Până la restituirea integrală a sumelor datorate locuinţa este ipotecată conform prevederilor art. 18 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, şi nu poate fi înstrăinată înainte de termenele contractuale decât cu avizul contractantului şi numai după ce beneficiarul restituie integral contractantului sumele actualizate datorate şi suma actualizată obţinută ca subvenţie de la bugetul de stat.

Pentru locuinţa construită în condiţiile prezentului contract titularul contractului beneficiază de prevederile art. 10 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu privire la scutirea de impozit pe clădiri. Scutirea de impozit pe clădiri se aplică după recepţia la terminarea lucrărilor, de la data consemnată în procesul-verbal de predare-preluare a locuinţei, în care titularul contractului se constituie parte. În condiţiile înstrăinării locuinţei prin acte între vii, începând cu data predării-preluării acesteia şi după această dată noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit pe clădiri.

 1. Terenul aferent construcţiei, în suprafaţă totală de ……….. mp, din care în proprietate indiviză ………..%, este concesionat pe durata existenţei construcţiei, pe baza contractului semnat cu Consiliul Local …………..
 2. Prezentul contract va fi pus în executare la data semnării lui de către părţile contractante.

VII. Se anexează planul locuinţei.

Încheiat azi, …………., în …… exemplare.

 

Contractant,                                            Beneficiar

…………..                                          ………….

 

Director,                Contabil-şef,

…………..           ……………..

 

Vizat Oficiul juridic        Vizat C.F.P.

————

*) Agentul economic specializat pentru a derula investiţia  –  construcţia de locuinţe.

 

GARANŢII CONTRACTUALE

Subsemnatul/subsemnata ………………., născut/născută în …………., la data de …………, fiul/fiica lui ………….. şi al/a ……………., domiciliat/domiciliată în localitatea …………….., str. ……………… nr. ……, bl. ….., et. ….., ap. ……., judeţul/sectorul ……………, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …. nr. ………, eliberat/eliberată de…………………. la data de…………., mă oblig să garantez solidar sau plătitor pe/pentru ……………….., în cazul neachitării/până la achitarea sumei de ……………. lei, reprezentând ratele şi dobânzile la care s-a angajat beneficiarul, până la stingerea acestora.

 

Semnătura girantului solidar sau plătitor

 

ANEXA 6

la normele metodologice

 

Înregistrat la ………..

Nr. …. din ………….

 

CONTRACT

de vânzare-cumpărare cu plata în rate

 1. ……………………………

 

Între subscrişii: Consiliul Local al …………….. (Consiliul General al Municipiului Bucureşti), prin ……..*), reprezentat prin director ……… şi contabil-şef …………., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi …….., născut/născută …. în ……….., judeţul/sectorul ……., la data de ……, fiul/fiica lui …… şi al/a ….., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …. nr. ….., eliberat/eliberată de ……. la data de ….., domiciliat/domiciliată în localitatea …………., str. ………… nr. …., bl. …, et. …, ap. …, judeţul/sectorul ……….., căsătorit/căsătorită cu ………., născut/născută în ……., judeţul/sectorul ….., la data de ….., fiul/fiica lui …….. şi al/a ……, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …. nr. ……….., eliberat/eliberată de …. la data de ………, domiciliat/domiciliată în localitatea …………, str. ………… nr. …, bl. …, et. …., ap. …., judeţul/sectorul ………, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, ca urmare a cererii nr. …. şi a poziţiei din lista de priorităţi nr. …. şi în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

ART. 1

………….*) vinde şi ………. cumpără locuinţa situată în localitatea ……….., str. ………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……, conform schiţei şi fişei de calcul al preţului, compusă din …… camere de locuit, cu o suprafaţă utilă de …… mp în proprietate exclusivă, precum şi o cotă indiviză de ….% din suprafaţa părţilor comune ale imobilului.

Terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de ….. mp, respectiv cota indiviză de ……% din totalul suprafeţei, se concesionează pe durata existenţei construcţiei, conform Contractului de concesiune nr. …., încheiat cu Consiliul Local …….. .

Predarea-preluarea locuinţei se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător şi cumpărător.

ART. 2

Preţul locuinţei este de …….. lei.

La data prezentului contract cumpărătorul a achitat suma de …….. lei, cu chitanţa nr. …. din ………, reprezentând un avans de ….% din preţul locuinţei, plus T.V.A., precum şi comisionul vânzătorului.

ART. 3

În baza prevederilor art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cumpărătorul beneficiază de o subvenţie în sumă de …….. lei.

ART. 4

Diferenţa dintre preţul locuinţei, din care s-a scăzut subvenţia în sumă de ……. lei, şi avansul achitat în sumă de …….. lei, precum şi dobânda totală de …….. lei, calculată cu …… % pe an şi T.V.A. total de ……. lei, vor fi achitate de cumpărător în rate lunare pe termen de …. ani, astfel:

– rată lunară ……. lei + dobânda lunară …… lei + T.V.A. lunară …… lei = …… lei;

– ultima rată ……. lei + ultima dobândă …… lei + ultima T.V.A. …… lei = …… lei.

Rata, dobânda şi T.V.A. lunară de ……. lei urmează să fie reţinute pe statul de plată al unităţii la care cumpărătorul (girantul plătitor) ………. are de încasat drepturi băneşti, conform dovezii nr. …., începând cu data de …….. până la data de ………., şi vor fi virate în contul vânzătorului nr. …., deschis la ……….. .

Pentru perioada în care cumpărătorul nu are de încasat drepturi băneşti ratele, dobânzile aferente şi T.V.A. se achită la casieria vânzătorului până la sfârşitul lunii curente.

În cazul neachitării la termen a ratelor lunare, cumpărătorul va plăti o dobândă de 10% anual, aplicată la suma nerambursată.

Toate cheltuielile ocazionate de urmărirea debitorului şi de executarea acestuia în caz de neplată la data scadentă a ratelor vor fi suportate de cumpărător.

ART. 5

Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipotecă asupra locuinţei conform prevederilor art. 18 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată.

ART. 6

Pentru locuinţa dobândită în condiţiile prezentului contract titularul contractului beneficiază de prevederile art. 10 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu privire la scutirea de plata impozitului pe clădiri. Scutirea de plata impozitului pe clădiri se aplică după recepţia de la terminarea lucrărilor, de la data consemnată în procesul-verbal de predare-preluare a locuinţei, în care titularul contractului se constituie parte. În condiţiile înstrăinării locuinţei prin acte între vii, începând cu data predării-preluării acesteia şi după această dată noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit pe clădiri.

ART. 7

Locuinţa care face obiectul prezentului contract nu poate fi înstrăinată înainte de termenele contractuale decât cu acceptul vânzătorului şi după ce cumpărătorul achită integral vânzătorului sumele actualizate datorate şi restituie suma actualizată obţinută ca subvenţie de la bugetul de stat.

Eliberat la data de ………. în …. exemplare, din care …. exemplare se înmânează cumpărătorului.

 

Vânzător,                                            Cumpărător,

…………                                         ……………

 

Director,                 Contabil-şef,

…………               …………….

 

Vizat Oficiul juridic       Vizat C.F.P.

————

*) Agentul economic specializat pentru vânzarea de locuinţe.

 

 

GARANŢII CONTRACTUALE

Subsemnatul/subsemnata ……….., născut/născută în ………. la data de ………, fiul/fiica lui …….. şi al/a …….., domiciliat/domiciliată în localitatea ………., str. ……….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul …….., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …. nr. ………., eliberat/eliberată de ……. la data de …….., mă oblig să garantez solidar sau plătitor pentru ………… în cazul neachitării/până la achitarea sumei de ……… lei, reprezentând ratele şi dobânzile la care s-a angajat cumpărătorul, până la stingerea acestora.

 

Semnătura garantului solidar sau plătitor

 

ANEXA 7

la normele metodologice

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ……………………..

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

 

CERERE

de subvenţii în sume fixe de la bugetul de stat pentru construcţii de locuinţe*) (art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată)

__________________________________________________________________________

Nr.   Categorii de beneficiari               Număr de     Subvenţia totală

crt.                                          cazuri         – mii lei –

__________________________________________________________________________

 1. Tineri căsătoriţi care la data

contractării locuinţei au fiecare

vârsta până la 35 de ani

 1. Persoane care beneficiază de

facilităţi la cumpărarea sau la

construirea unei locuinţe potrivit

prevederilor Legii nr. 42/1990,

republicată

 1. Persoane calificate din agricultură,

sănătate, administraţie publică şi

culte, care îşi stabilesc domiciliul

în mediul rural

 1. Alte categorii de persoane stabilite

de consiliile locale

__________________________________________________________________________

TOTAL:

__________________________________________________________________________

 

Preşedinte                                   Secretar,

(Primar general),                              …………

……………….

————

*) Are la bază listele nominale pentru acordarea subvenţiilor, aprobate de consiliile locale şi însuşite de consiliile judeţene.

 

ANEXA 8

la normele metodologice

 

Înregistrat la ………….

Nr. ……. din …………

 

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă*)

 

Între ………, în calitate de proprietar, cu sediul în localitatea ……….., str. ……….. nr. …., sectorul/judeţul ……., reprezentat prin ……….., în calitate de administrator al fondului imobiliar ce aparţine domeniului public din patrimoniul Consiliului Local ……….., şi ………., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ….nr. ………., eliberat/eliberată de ……… la data de ………, în calitate de chiriaş, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, şi a repartiţiei nr. …. din ……., emisă de ………., a intervenit prezentul contract.

 

 1. Obiectul închirierii

 

Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa din localitatea …………., str. …………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul …………, compusă din …. camere în suprafaţă de …. mp (cameră …. mp, cameră …. mp, cameră …. mp, cameră …. mp), dependinţe în suprafaţă de …. mp (baie …. mp, bucătărie …. mp, WC …. mp, debara …. mp, cămară …. mp, boxă …. mp, hol …. mp, pod …. mp, pivniţă …. mp, boxă ….. mp), …. mp curte (grădină) şi …. mp terasă, folosite în exclusivitate, şi …., folosite în comun.

Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi de membrii familiei menţionaţi în comunicarea de închiriere, astfel: ….. chiriaş, …… soţie, …. fiu, …. fiică.

Locuinţa descrisă la cap. I se predă în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract.

Termenul de închiriere este …. ani (luni), cu începere de la data de …….. până la data de ……… .

 

 1. Chiria aferentă locuinţei închiriate

 

Chiria lunară aferentă locuinţei închiriate este de …….., calculată în conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suportă, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, astfel:

– de către chiriaşi ……….. lei**);

– de la bugetul local ……… lei.

Chiria se datorează începând cu data de ……… şi se achită în numerar la casieria ……. .

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.

În caz de neplată executarea silită se va face prin hotărâre judecătorească prin care chiriaşul va fi obligat să achite chiria restantă, precum şi dobânda şi cheltuielile de judecată.

 

III. Obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului

 

 1. a) Proprietarul se obligă:

– să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă;

– să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;

– să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie etc.).

 1. b) Chiriaşul se obligă:

– să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;

– să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;

– să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată durata contractului de închiriere;

– să comunice în termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsă în venitul net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere;

– să predea proprietarului, la mutarea din locuinţă, locuinţa în stare de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinţei.

 

 1. Nulitatea şi rezilierea contractului

 

Sunt nule de drept clauzele incluse în contract care:

– obligă chiriaşul să recupereze sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparaţie în sarcina proprietarului;

– prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaşilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi instalaţii, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune, cu excepţia celor menţionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;

– impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;

– exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;

– autorizează proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:

 1. a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 30 de zile;
 2. b) la cererea proprietarului, atunci când:

– chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive;

– venitul net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul minim prevăzut la art. 42 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, iar chiriaşul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;

– chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau a înstrăinat fără drept părţi ale acestora;

– chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;

– chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale şi/sau prevederile art. 49 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată;

 1. c) chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă acestea au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriaşului.

Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile şi chiriaşul este obligat să plătească chiria prevăzută în contract până la data execuţiei efective a hotărârii de evacuare.

Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite prin lege nu au solicitat locuinţa.

 

 1. Clauze speciale: …………………………………

(condiţii de închiriere şi de eliberare

a locuinţei de necesitate etc.)

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

 

Proprietar,                                      Chiriaş,

…………..                                   …………

 

……………………………………………….***)

————

*) Utilizat pentru închirierea locuinţelor sociale şi, după caz, a locuinţelor de necesitate.

**) Cota-parte pe care o suportă chiriaşul se va recalcula ori de câte ori apar modificări ale veniturilor acestuia, potrivit prevederilor art. 45 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată. Diferenţa se va suporta din bugetul local. Se vor avea în vedere pentru acest calcul prevederile legale în vigoare cu privire la închirierea locuinţelor.

***) Denumirea unităţii specializate care răspunde de urmărirea investiţiilor.

 

ANEXA 9

la normele metodologice

 

SITUAŢIA

privind justificarea sumelor necesare pentru acoperirea de la bugetul local a diferenţei până la valoarea nominală a chiriei aferente locuinţelor sociale sau, după caz, a chiriei aferente locuinţelor de necesitate

_________________________________________________________________________

Chiria lunară, din care:

Nr.  Adresa    Numele şi   Venitul      ———————————

crt. locuinţei prenumele   mediu net    nominală   plătită      acordată

chiriaşului lunar/membru            de chiriaş   prin

de familie              (sau 10%     subvenţie

din venitul

mediu net

lunar)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Total pe clădire

_________________________________________________________________________

TOTAL GENERAL:

_________________________________________________________________________

 

Director (Manager),

………………….

 

ANEXA 10

la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL ………………………..

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

 

CERERE

de subvenţie de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuinţelor sociale sau, după caz, a chiriei nominale aferente locuinţelor de necesitate în anul ……….

_____________________________________________________________________________

Nr.     Categorii                           Număr     Chiria      Subvenţia

crt. de beneficiari                       de cazuri  nominală,  de la bugetul

din care:      local

_____________________________________________________________________________

 1. Tineri căsătoriţi care au fiecare

vârsta până la 35 de ani

 1. Tineri proveniţi din instituţii de

ocrotire socială şi care au împlinit

vârsta de 18 ani

 1. Invalizi de gradele I şi II
 2. Persoane cu handicap
 3. Pensionari
 4. Veterani şi văduve de război
 5. Beneficiari ai prevederilor Legii
 6. 42/1990, republicată
 7. Beneficiari ai prevederilor

Decretului-lege nr. 118/1990,

republicat, cu modificările ulterioare

 1. Alte persoane sau familii

_____________________________________________________________________________

TOTAL:

_____________________________________________________________________________

 

Primar

(Primar general),

…………………

 

    ANEXA 11

    la normele metodologice

 

    CONSILIUL LOCAL ………………………..

    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

 

                                     LISTA

cuprinzând locuinţele sociale şi de necesitate propuse a fi finanţate în anul ……………..

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Tip construcţie*)

    B – Număr locuinţe de necesitate

    C – Suma necesară în vederea finalizării (mii lei)

    D – Suma solicitată de la bugetul de stat în anul …. (mii lei)

    E – Surse proprii pentru anul ….**) (mii lei)

 ______________________________________________________________________________

|Denumirea   |Număr de|Număr |Regim de|Stadiu  |Termen| A|Număr   | B| C| D| E |

|obiectivului|locuinţe|de    |înălţime|fizic   |PIF   |  |locuinţe|  |  |  |   |

|de          |        |cereri|        |realizat|      |  |sociale |  |  |  |   |

|investiţii  |        |      |        |        |      |  |        |  |  |  |   |

|____________|________|______|________|________|______|__|________|__|__|__|___|

|      0     |    1   |   2  |   3    |    4   |   5  | 6|    7   | 8| 9|10| 11|

|____________|________|______|________|________|______|__|________|__|__|__|___|

| Obiectiv 1 |        |      |        |        |      |  |        |  |  |  |   |

|____________|________|______|________|________|______|__|________|__|__|__|___|

| ………. |        |      |        |        |      |  |        |  |  |  |   |

|____________|________|______|________|________|______|__|________|__|__|__|___|

| Obiectiv n |        |      |        |        |      |  |        |  |  |  |   |

|____________|________|______|________|________|______|__|________|__|__|__|___|

| ………. |        |      |        |        |      |  |        |  |  |  |   |

|____________|________|______|________|________|______|__|________|__|__|__|___|

| TOTAL      |        |      |        |        |      |  |        |  |  |  |   |

|____________|________|______|________|________|______|__|________|__|__|__|___|

 

                                  Primar,

                             (Primar general),

                             ……………..

 

————

    *) Se completează: reabilitare sau construcţie nouă.

    **) Se completează totalul sumelor cuprinse în listele de investiţii de la bugetul local, fără transferuri de la bugetul de stat.

 

ANEXA 12

la normele metodologice

 

Înregistrat la …………………..

Nr. ……….. din ………………

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă*)

 

Între subsemnaţii: ……………………., în calitate de proprietar, cu domiciliul (sediul) în localitatea …………………., str. ……………. nr. …, bl. …., sc. …., et. …, ap. …., judeţul/sectorul ………….., reprezentat/reprezentată prin ……………………., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …. nr. …………, eliberat/eliberată la data de ………….., şi …………………….., cu domiciliul în localitatea ………….., str. ………………….. nr. ……, bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. …….., judeţul/sectorul …………………, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …. nr. ………, eliberat/eliberată la data de ………………, a intervenit prezentul contract de închiriere.

 

 1. Obiectul închirierii

 

Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa din localitatea …………., str. …………. nr. …., bl. ….., sc. …., et. …, ap. …., judeţul/sectorul …………, compusă din …. camere în suprafaţă de …. mp (cameră…. mp, cameră ….. mp, cameră ……. mp, cameră …… mp), dependinţe în suprafaţă de …… mp (baie …… mp, bucătărie ….. mp, WC …… mp, debara …… mp, cămară ….. mp, boxă … mp, hol …… mp, pod …. mp, pivniţă …….. mp, boxă ……. mp) şi curte (grădină) ……. mp, terasă …….. mp, folosite în exclusivitate şi ……… mp, folosite în comun.

Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi de familia sa compusă din: ……….. chiriaş …………. soţie ……….. fiu ………. fiică.

Locuinţa descrisă la cap. I se predă în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract.

Termenul de închiriere este de ….. ani (luni), cu începere de la data de ……. până la data de …….. **).

La expirarea termenului contractul poate fi reînnoit cu acordul ambelor părţi.

 

 1. Chiria aferentă locuinţei ce face obiectul contractului

 

Chiria lunară este de …….. lei, calculată în conformitate cu prevederile legale. Chiria se datorează începând cu data de ……….. şi se achită în contul proprietarului nr. ……….. la Banca ……………., până la data de ……… .

La data încheierii prezentului contract chiriaşul a achitat proprietarului, cu anticipaţie, suma de ……. lei, reprezentând chiria aferentă locuinţei pe o perioadă de ……. luni.

Chiria se va plăti lunar, începând cu data de …….., la sediul ………, în contul ………… .

Pe durata închirierii cuantumul chiriei se va putea modifica în următoarele situaţii în care părţile cad de acord: ………………………. .

Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriaşului cu 30 de zile înainte de termenul scadent de plată.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.

 

III. Obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului

 

 1. a) Proprietarul se obligă:

– să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă;

– să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a clădirii, pe toată durata închirierii locuinţei;

– să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă ale clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune, proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie etc.).

 1. b) Chiriaşul se obligă:

– să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;

– să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;

– să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună, pe toată durata contractului de închiriere;

– să comunice proprietarului în termen de 30 de zile orice modificare produsă în venitul net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere;

– să predea proprietarului, la mutarea din locuinţă, locuinţa în stare de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinţei.

 

 1. Nulitatea şi rezilierea contractului

 

Sunt nule de drept clauzele incluse în contract, care:

– obligă chiriaşul să recupereze sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparaţie în sarcina proprietarului;

– prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaşilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi instalaţii, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune, cu excepţia celor menţionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;

– impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;

– exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;

– autorizează proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:

 1. a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 30 de zile;
 2. b) la cererea proprietarului, atunci când:

– chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive;

– chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;

– chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;

– chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale.

Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, acesta fiind obligat să plătească chiria prevăzută în contract, până la data execuţiei efective a hotărârii de evacuare.

Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite prin lege nu au solicitat locuinţa.

 

 1. Alte clauze convenite între părţi

 

Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă***).

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

 

————

*) Utilizat pentru închirierea locuinţelor din proprietatea statului sau a unităţilor economice cu capital de stat.

**) Menţiune specială, în condiţiile în care proprietarul doreşte să preia locuinţa la o anumită dată, în intervalul perioadei de închiriere.

***) Această menţiune se face numai la închirierea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie.

 

Proprietar,                                    Chiriaş,

……………                               ………….

 

—————

Lasă un răspuns